Korczakowskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W świecie współczesnym wiedza i umiejętności stają się wartością decydującą o jakości naszego życia, stąd potrzeba tworzenia przestrzeni dla rozwoju zawodowego, podnoszenia własnego profesjonalizmu i kształtowania osobistych kompetencji do wspólnego bycia w złożonej codzienności. Kształcenie ustawiczne staje się procesem pożądanym ale i oczekiwanym, który pomaga w osiąganiu zadowalających standardów życia zawodowego, społecznego i osobistego. Odpowiedzią na indywidualne potrzeby i oczekiwania w obszarze zdobywania kwalifikacji zawodowych jest Korczakowskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (KCDN), pierwsza w kraju tego typu placówka, powstała przy uczelni wyższej – Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Zgodnie z misją, strategią rozwoju i ponad 20-letnią tradycją funkcjonowania uczelni, jej działania ukierunkowane są na profesjonalne przygotowywanie nauczycieli do praktycznej realizacji zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod tutoringu, mentoringu i coachingu oraz profesjonalnego zaangażowania kadry naukowej, wspomaganej przez specjalistów-praktyków wiodących placówek oświatowych i instytucji edukacyjno-społecznych.

Oferta Centrum skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych oraz innych osób, które mają przygotowanie pedagogiczne i chcą podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć nowe uprawnienia oraz dzielić się swoimi doświadczeniami i wspólnie rozwiązywać problemy w ramach tworzonych sieci profesjonalnego wsparcia. Dynamiczny rozwój nauki i współczesne trendy rozwoju społecznego kreują potrzeby w zakresie interdyscyplinarnego kształcenia, co wychodzi poza tradycyjny model zdobywania przygotowania zawodowego, co jest celem i misją działania KCDN-u.

Korczakowskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest pierwszą placówką, która powstała przy uczelni wyższej. Misją naszego centrum jest profesjonalne kształcenie nauczycieli w obszarze teoretycznym i praktycznym, ale też rozwijanie ich kreatywności, otwartości i integracji ze środowiskiem akademickim. Oferujemy: studia podyplomowe kwalifikacyjne, szkolenia i kursy dla nauczycieli i wychowawców, warsztaty i treningi, spotkania tematyczne i grupy wsparcia. Prowadzimy też nieodpłatne szkolenia w zakresie tematyki wychowawczej oraz konsultacje dla nauczycieli.

Zapraszamy do współpracy.

Studia podyplomowe:

Szkolenia dla nauczycieli:

 • Jak radzić sobie z dziecięcą złością i agresją?
 • Trudne zachowania uczniów – konstruktywna konfrontacja i strategia postępowania
 • Analiza rysunku dziecka – diagnoza i terapia
 • Podstawy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Warsztaty dla nauczycieli:

 • Jak radzić sobie ze stresem?  
 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicami
 • Techniki samopoznania
 • Myślenie kreatywne i refleksyjne
 • Terapia śmiechem
 • Terapia ręki
 • Terapia baśnią

Organizujemy:

Konferencje naukowe i metodyczne z udziałem znanych osób ze świata nauki i specjalistów, certyfikowanych trenerów, prowadzimy szkolenia rad pedagogicznych z zakresu tematyki wychowawczej i profilaktyki

ZAPEWNIAMY:

 • Wysoki poziom profesjonalnych usług
 • Dogodne terminy
 • Materiały szkoleniowe
 • Nowatorskie formy pracy łączącej teorię z praktyką (case study, symulacje i gry, videotrening, praca indywidualna i zespołowa)

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesyłać drogą e-mailową (na formularzu) na podany niżej adres, następnie wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w dziekanacie uczelni, ul. Urbanistów 3, 02-202 Warszawa.

tel. 22 822 96 23 wew. 340

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej
 • dwa zdjęcia podpisane
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dyplom ukończenia studiów
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnejWARSZTATY

Terapia śmiechem. Kurs wstępny

Uczestnicy zapoznają się z różnymi formami i rodzajami śmiechu oraz poznają jego walory lecznicze. Dzięki temu kursanci potrafią odpowiedzieć na pytania: Czy jestem gotów na zostanie „Dr Clownem” – terapeutą śmiechem? Czy potrafię wykorzystać śmiech w pracy z uczniami, podopiecznymi, chorymi i niepełnosprawnymi, a także w życiu osobistym?

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu z zakresu: „Terapia śmiechem. Kurs wstępny”. Wystawiony przez Fundację Dr Clown, która jako pierwsza instytucja w Polsce zaczęła wprowadzać terapię 
śmiechem w życie osób chorych i niepełnosprawnych.

Warsztaty adresowane są do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, osób dorosłych i seniorów.

Kurs trwa 10 godzin. Cena: 150 zł/osobaCHARAKTERYSTYKA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

Jak radzić sobie z dziecięcą złością i agresją? (20 godzin) –  80 złotych

Agresja i złość na stałe wpisane zostały w repertuar zachowań dzieci w różnym wieku. Rodzice, nauczyciele, opiekunowie często pozostają bezradni wobec nieakceptowanych zachowań dzieci i młodzieży. Szkolenie jest próbą podpowiedzi na pytanie, co i jak należy zrobić, aby zminimalizować negatywne zachowania, a wzmocnić zachowania pozytywne, społecznie akceptowane. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli, wychowawców w zakresie skutecznych strategii radzenia sobie z problemowymi zachowaniami uczniów, poznanie zasad pracy z uczniem, poznanie źródeł agresji i złości oraz nauka form skutecznej komunikacji i alternatywnych form zachowania się uczniów, w tym nauka bycia asertywnym. Nabyte umiejętności mają pomóc w zmianie zachowań dziecka- ucznia poprzez profesjonalne oddziaływania wychowawcze z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości, zasobów własnych i środowiska.

Trudne zachowania uczniów – konstruktywna konfrontacja i strategie postępowania (25 godzin) –  100 złotych

Korygowanie niewłaściwych zachowań uczniów stanowi problem nauczycieli różnych typów szkół i różnych etapów kształcenia. Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakie skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów? Odpowiedzią na pytania może być program szkolenia, który pokazuje strategię konstruktywnej konfrontacji jako sposobu skutecznego wychowania bez przemocy, wywierania presji czy uciekania się do autorytarnych form sprawowania władzy w relacji z dzieckiem. Odwołanie się do osobistych przeżyć, emocji, ich identyfikacja i empatyczne rozumienie stanowią etapy skutecznej pracy wychowawczej. Celem zajęć jest nauka budowania strategii wobec trudnych zachowań uczniów w odniesieniu do konkretnych sytuacji zgłaszanych przez uczestników szkolenia w ramach analizy przypadków (case study).

Analiza rysunku dziecka – diagnoza i terapia (20 godzin) –  90 złotych

Rysunek jest podstawową i zarazem ulubioną formą aktywności plastycznej dziecka. Może on być źródłem informacji o dziecku, jak też formą terapii. Diagnostyczne i terapeutyczne aspekty rysunku dziecka stanowią zagadnienie mniej znane w praktyce szkolnej, stąd uzasadnienie dla tematyki kursu, adresowanego do nauczycieli klas I-III, pedagogów, wychowawców przedszkola, rodziców i studentów.

Celem kursu jest rozwijanie wrażliwości pedagogicznej, poznanie zasad analizy i interpretacji rysunku dziecka z wykorzystaniem uzyskanych informacji do modyfikacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Przedmiotem analiz są rysunki tematyczne dziecka: rysunek rodziny, rysunek nauczyciela, rysunek postaci ludzkiej, a ich analiza dokonywana jest w oparciu o studium przypadku, w ramach zajęć warsztatowych po uprzednim przygotowaniu merytorycznym (wykład multimedialny).