Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Kierunek studiów dedykowany jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pracownika socjalnego. Domeną tej profesji jest podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania współczesnych problemów społecznych (bezrobocie, kwestia senioralna, ochrona rodziny i wsparcie w wypełnianiu przez nią swych funkcji, pomoc postpenitencjarna i wiele innych). W ramach kształcenia pracujemy nad zdobyciem umiejętności pozwalających na prowadzenie aktywnej pracy socjalnej i zapewnienie wsparcia społecznego osobom tego wymagającym. Kierunek przygotowuje do nabycia umiejętności niezbędnych w procesie planowania i koordynowania dynamicznie rozwijających się usług w pomocy społecznej. Studia przygotowują do diagnozowania potrzeb społecznych oraz planowania sposobu ich zaspakajania. Studia na specjalności Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej gwarantują zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych, ekonomicznych, pozwalającej na poznanie i zrozumienie holistycznego ujmowania człowieka i jego wzajemnych relacji ze środowiskiem, a także wiedzy umożliwiającej poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska społecznego – rodziny i jednostki.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania zjawisk w zakresie problematyki pracy socjalnej i pomocy społecznej,
 • tworzenia oryginalnych rozwiązań złożonych problemów w praktyce pracy socjalnej i prognozowanie ich przebiegu,
 • badania zapotrzebowania na określone usługi społeczne,
 • kształtowania polityki public relations i media relations działalności podmiotów pracy socjalnej i polityki społecznej,
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w działalności wchodzącej w zakres pracy socjalnej i innych pokrewnych oddziaływań o charakterze pomocowym,
 • samodzielnego podejmowania działań w zakresie planowania, projektowania i świadczenia usług społecznych,
 • tworzenia i stosowania narzędzi ewaluacji działalności w zakresie świadczenia usług społecznych.

Wybrane przedmioty:

 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Metodologia i metody badań społecznych
 • System prawny pomocy społecznej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Diagnostyka środowiska społecznego
 • Planowanie i projektowanie usług społecznych

Kwalifikacje

Absolwent nabywa kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o pomocy społecznej oraz tytuł zawodowy magistra.

Perspektywy zawodowe

Kierunek kształcenia przygotowuje do pracy w systemie pomocy społecznej - w instytucjach pomocy społecznej nastawionych na rozwiązywanie problemów osób i rodzin objętych wsparciem tej instytucji (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Usług Socjalnych, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Schroniska dla bezdomnych, ośrodki dla uchodźców) oraz jako pracownik socjalny w instytucjach i placówkach opiekuńczych ukierunkowanych na pracę z różnymi grupami odbiorców, np. seniorami (m.in. domy pomocy społecznej, kluby seniora, stowarzyszenia i fundacje na rzecz seniorów). Absolwent może uzyskać również zatrudnienie w placówkach ukierunkowanych na pomoc i pracę z osobami uzależnionymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi (np. ośrodki adaptacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej, hospicja, poradnie, ośrodki odwykowe, środowiskowe domy samopomocy). Perspektywy zatrudnienia stwarza także trzeci sektor - organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów II stopnia na kierunku praca socjalna ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach specjalizacyjnych, szkoleniach i studiach podyplomowych np. specjalizacji pierwszego i drugiego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz w szkoleniu specjalizacyjnym przeznaczonym dla organizatorów pomocy społecznej. Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia (oprócz studiów III stopnia) są dostępne w ofercie edukacyjnej naszej Uczelni.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej 2019/2020 4 070 zł 2 139 zł 1 089 zł 445 zł
2020/2021 4 370 zł 2 295 zł 1 169 zł 477 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Studia na specjalności Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Kierunek przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów pozwala zapoznać się z problematyką społeczną i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny.
Przygotowują do profesjonalnej pracy z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji działań w jednostkach samorządu terytorialnego, uruchamiania inicjatyw społecznych w oparciu o lokalnych liderów,
 • animacji społecznej i kulturalnej, podejmowania inicjatyw, przeprowadzania projektów i eventów,
 • metodologii przygotowywania i realizacji projektów społeczno-kulturalnych, w tym socjalnych, edukacyjnych, innowacyjnych, a także kompetencje w zakresie pozyskiwania środków na ich realizację,
 • prowadzenia zajęć z różnymi grupami odbiorców, organizowania grup wsparcia, stosowania zróżnicowanych metod rozwiązywania problemów w grupach społecznych,
 • posługiwania się metodami i technikami nawiązywania współpracy, współdziałania z różnymi podmiotami w środowisku lokalnym oraz sposobami zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w społecznościach lokalnych.

Wybrane przedmioty:

 • Wstęp do socjologii
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia i elementy psychopatologii
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Podstawy prawne pracy socjalnej
 • Elementy organizacji i zarządzania
 • Polityka społeczna
 • Mediacje i negocjacje

Kwalifikacje

Absolwent nabywa kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej i tytuł zawodowy magistra.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do pracy w jednostkach pomocy społecznej, np. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej. W szczególności absolwent może podejmować pracę w strukturach zajmujących się rewitalizacją oraz animacją społeczności lokalnych (samorząd terytorialny, ośrodki pomocy społecznej). Absolwent możne uzyskać zatrudnienie w organizacjach pozarządowych działających w obszarze integracji społecznej (np. fundacjach, stowarzyszeniach, centrach i klubach integracji społecznej), a także placówkach kulturalno-oświatowych (Miejskie Domy Kultury) i strukturach samorządowych.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna 2019/2020 4 070 zł 2 139 zł 1 089 zł 445 zł
2020/2021 4 370 zł 2 295 zł 1 169 zł 477 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Specjalność praca socjalna z rodziną skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do rodzin oraz jednostek i grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją.

Program specjalności  koncentruje się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z rozwojem rodziny, mechanizmach jej funkcjonowania oraz trudnościami i problemami, których może doświadczać i podejmowanych próbach ich przezwyciężenia. Studia na tej specjalności gwarantują zdobycie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych, psychologicznych i prawnych, niezbędnych do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej, podstawowych form, technik i narzędzi pracy w zakresie pomocy rodzinie i pracy socjalnej, prowadzenia poradnictwa i edukacji dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i niewydolnych wychowawczo. Studenci poznają metody działań, strategie rozwiązań oraz sposoby pomocy indywidualnej, które umożliwiają przywrócenie rodzinom ich naturalnej zdolności do samodzielnego zaspokajania ich potrzeb oraz realizowania funkcji i zadań.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych (w tym rodziny),
 • dokonywania trafnych obserwacji i inspirowania działań profilaktycznych dla członków rodzin znajdujących się w trudnym położeniu (chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych, bezrobotnych, osób starszych),
 • inicjowania i powoływania nowych instytucji w zakresie pomocy rodzinie,
 • stosowania nowych form i metod profesjonalnej pomocy wobec rodziny i jej członków,
 • konstruowania projektów opieki kierowanych do grup dzieci i młodzieży pozostających bez opieki rodzicielskiej oraz do osób starszych w rodzinach oczekujących pomocy,
 • diagnozowania potrzeb socjalnych i projektowania usług społecznych,
 • stosowania metod interwencji socjalnej, inicjowania zmian społecznych i pobudzania samozaradności.

Wybrane przedmioty:

 • Teoria i metody pracy socjalnej
 • Formy pomocy rodzinie
 • Patologia społeczna
 • Aksjologia pracy socjalnej
 • Poradnictwo socjalne
 • Mediacje i negocjacje
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kwalifikacje

Absolwent nabywa kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie o obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej i tytuł magistra.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach pomocy społecznej nastawionych na rozwiązywanie problemów społecznych(np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, centra usług socjalnych, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla bezdomnych, ośrodki dla uchodźców, domy pomocy społecznej), rodzinne poradnie specjalistyczne, poradnie małżeńskie i rodzinne, agendy służb socjalnych i samorządowe instytucje profilaktyki społecznej, ośrodki pomocy samotnej matki, organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem i poradnictwem społecznym). Absolwenci są także przygotowani do pełnienia roli asystenta rodziny, realizacji programów wspierających rodzinę oraz do współpracy z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, działającymi na rzecz wspierania rodziny, budowania programów na ich rzecz i środowiska lokalnego.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Praca socjalna z rodziną 2019/2020 4 070 zł 2 139 zł 1 089 zł 445 zł
2020/2021 4 370 zł 2 295 zł 1 169 zł 477 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)

Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017

Opis specjalności

Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej to specjalność na kierunku Praca socjalna.

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające).

Kierunek studiów dedykowany jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pracownika socjalnego. Domeną tej profesji jest podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania współczesnych problemów społecznych (bezrobocie, kwestia senioralna, ochrona rodziny i wsparcie w wypełnianiu przez nią swych funkcji, pomoc postpenitencjarna i wiele innych). W ramach kształcenia pracujemy nad zdobyciem umiejętności pozwalających na prowadzenie aktywnej pracy socjalnej i zapewnienie wsparcia społecznego osobom tego wymagającym. Kierunek przygotowuje do nabycia umiejętności niezbędnych w procesie planowania i koordynowania dynamicznie rozwijających się usług w pomocy społecznej. Studia przygotowują do diagnozowania potrzeb społecznych oraz planowania sposobu ich zaspakajania. Studia na specjalności Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej gwarantują zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych, ekonomicznych, pozwalającej na poznanie i zrozumienie holistycznego ujmowania człowieka i jego wzajemnych relacji ze środowiskiem, a także wiedzy umożliwiającej poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska społecznego – rodziny i jednostki.

Studia o profilu praktycznym realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania zjawisk w zakresie problematyki pracy socjalnej i pomocy społecznej,
 • tworzenia oryginalnych rozwiązań złożonych problemów w praktyce pracy socjalnej i prognozowanie ich przebiegu,
 • badania zapotrzebowania na określone usługi społeczne,
 • kształtowania polityki public relations i media relations działalności podmiotów pracy socjalnej i polityki społecznej,
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w działalności wchodzącej w zakres pracy socjalnej i innych pokrewnych oddziaływań o charakterze pomocowym,
 • samodzielnego podejmowania działań w zakresie planowania, projektowania i świadczenia usług społecznych,
 • tworzenia i stosowania narzędzi ewaluacji działalności w zakresie świadczenia usług społecznych.

Wybrane przedmioty:

 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Metodologia i metody badań społecznych
 • System prawny pomocy społecznej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Diagnostyka środowiska społecznego
 • Planowanie i projektowanie usług społecznych

Kwalifikacje

Absolwent nabywa kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o pomocy społecznej oraz tytuł zawodowy magistra.

Perspektywy zawodowe

Kierunek kształcenia przygotowuje do pracy w systemie pomocy społecznej - w instytucjach pomocy społecznej nastawionych na rozwiązywanie problemów osób i rodzin objętych wsparciem tej instytucji (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Usług Socjalnych, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Schroniska dla bezdomnych, ośrodki dla uchodźców) oraz jako pracownik socjalny w instytucjach i placówkach opiekuńczych ukierunkowanych na pracę z różnymi grupami odbiorców, np. seniorami (m.in. domy pomocy społecznej, kluby seniora, stowarzyszenia i fundacje na rzecz seniorów). Absolwent może uzyskać również zatrudnienie w placówkach ukierunkowanych na pomoc i pracę z osobami uzależnionymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi (np. ośrodki adaptacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady pracy chronionej, hospicja, poradnie, ośrodki odwykowe, środowiskowe domy samopomocy). Perspektywy zatrudnienia stwarza także trzeci sektor - organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów II stopnia na kierunku praca socjalna ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów III stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach specjalizacyjnych, szkoleniach i studiach podyplomowych np. specjalizacji pierwszego i drugiego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz w szkoleniu specjalizacyjnym przeznaczonym dla organizatorów pomocy społecznej. Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia (oprócz studiów III stopnia) są dostępne w ofercie edukacyjnej Naszej Uczelni.

Opłaty

kierunek praca socjalnarodzaj studiów wysokość czesnego za rok - wpłata jednorazowa płatność w ratach - wysokość jednej ratypłatność w ratach - wysokość jednej raty  płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2016/2017 II stopnia  4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna: 102 zł (opłata rekrutacyjna 85,00 zł, elektroniczna legitymacja 17,00 zł)

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • dwie podpisane fotografie 35×45 mm (jak do dowodu osobistego) oraz w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

Studia II stopnia (zaoczne, magisterskie uzupełniające)
Studiując na specjalności Superwizja w pomocy społecznej zdobędziesz rozszerzoną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych, o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, a także o jej historycznych źródłach i kierunkach rozwoju. Posiądziesz wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pracy socjalnej oraz pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. Będziesz dysponował poszerzoną i uporządkowaną wiedzą o rodzajach struktur społecznych, formach ich aktywności w tym ekonomicznej, instytucjach życia społecznego i gospodarczego, wiedzą o polityce społecznej, strukturze i funkcjach systemu pomocy społecznej, wybranych aspektach polityki społecznej i systemach pomocy społecznej wybranych państw oraz wiedzą z zakresu etyki zawodowej w działalności służb społecznych. Program studiów umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw superwizji, jej modeli, celów i aspektów jej stosowania. Ponadto będziesz znał zasady zastosowania superwizji w praktyce pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw zarządzania superwizyjnego, pracy z zespołami ludzkimi, przebiegu procesu grupowego.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • skutecznego wykorzystywania zintegrowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej i dziedzin pokrewnych w analizie problemów w pracy naukowej, jak i w działalności praktycznej,
 • obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów społecznych,
 • sprawnego – w mowie i piśmie – porozumiewania się z innymi specjalistami oraz osobami spoza grona specjalistów z zakresu pracy socjalnej i pokrewnych nauk społecznych, wykorzystując nowoczesne techniki komunikacyjne, w języku polskim i obcym,
 • kierowania swoim rozwojem zawodowym, rozwojem potencjalnych podwładnych oraz klientów pomocy społecznej, będziesz potrafił wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 • korzystania z superwizji oraz prowadzenia superwizji działania pracownika służb społecznych,
 • stosowania elementów zarządzania superwizyjnego w praktyce pracy socjalnej i innych formach działalności służb pomocy społecznej,
 • podejmowania mediacji i negocjacji w działalności wchodzącej w zakres pracy socjalnej i innych pokrewnych oddziaływań o charakterze pomocowym,
 • podejmowania aktywności przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu – własnemu i potencjalnych podwładnych.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, miejskich ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym: domy dziecka, świetlice środowiskowe), szpitalach, ośrodkach penitencjarnych, organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych.

Opłaty

kierunek pedagogika/ pedagogika specjalna
 
rodzaj studiów wysokość czesnego za rok - wpłata jednorazowa płatność w ratach - wysokość jednej ratypłatność w ratach - wysokość jednej raty  płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2015-2016 II stopnia 4000 2035 1025 415

Opłata rejestracyjna: 102 zł (opłata rekrutacyjna 85,00 zł, elektroniczna legitymacja 17,00 zł)

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • dwie podpisane fotografie 35×45 mm (jak do dowodu osobistego) oraz w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

Pedagogika - ( studia online) - Warszawa

Dołącz do grona naszych studentów! Stań się najlepszym pedagogiem, logopedą, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i coachem, wybierając studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że decyzja o podjęciu studiów jest jednym z najważniejszych wyborów w życiu. To ona ma duży wpływ na kształtowanie przyszłości, to od niej w dużej mierze zależy, jaki i jak bardzo potrzebny zawód będzie się wykonywać. Dlatego warto wybrać uczelnię z aspiracjami, która stawia na wielokierunkowy rozwój swoich studentów, która zatrudnia najlepszych i ambitnych wykładowców, która poprzez swoją różnorodną ofertę kształcenia zaraża do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Uczelnia oferuje szeroki zakres kształcenia w zakresie szkolnictwa wyższego. Jeżeli w kręgu Twoich zainteresowań znajduje się pedagogika, studia u nas spełnią Twoje oczekiwania jako studenta wymagającego i żądnego wiedzy.

Wybierając studia na kierunku polityka społeczna, praca socjalna czy pedagogika, Warszawa daje Ci ogromne możliwości rozwoju. Działający w stolicy oddział naszej uczelni pozwoli zrealizować Ci marzenia o byciu najlepszym pedagogiem czy pracownikiem socjalnym. Zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które przygotują Cię do pracy w przyszłości. Zyskasz solidne fundamenty i przekonasz się o wyjątkowości tego zawodu.

Nasza uczelnia organizuje studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe w Warszawie. Przeprowadzane w trybie zaocznym (niestacjonarnie) oraz jako studia online, pozwalają na jeszcze większą wygodę kształcenia. Nauka w ramach systemu Kształcenia na Odległość to nauka poprzez platformę e-learningową, dająca szansę na studiowanie i zdobycie dyplomu osobom, które nie mogą kształcić się w systemie zaocznym.

Dzięki Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka przekonasz się, że studia stają się ogromną wartością, a dogłębne kształcenie pozwala stać się nowoczesnymi i twórczymi humanistami, dla których liczy się dobro każdej jednostki społecznej. Nasza uczelnia daje każdemu studentowi wsparcie do podejmowania prospołecznych działań i zachęca do samodoskonalenia, pozwalając stać się najlepszym pedagogiem z powołania.

Studia w naszej Uczelni realizujemy w profilu praktycznym. Dzięki wspieraniu w procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniamy wysoką jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, iż zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w weekendy. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez korzystanie z platformy e-learningowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części studentów – realizujemy także studia w systemie kształcenia na odległość, wówczas liczba zajęć na platformie jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych elektronicznymi materiałami dydaktycznymi.

Już teraz wybierz jeden z interesujących Cię kierunków i weź udział w procesie rekrutacji.

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu