Studia II stopnia (zaoczne, magisterskie uzupełniające)
Studiując na specjalności Superwizja w pomocy społecznej zdobędziesz rozszerzoną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych, o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, a także o jej historycznych źródłach i kierunkach rozwoju. Posiądziesz wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pracy socjalnej oraz pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. Będziesz dysponował poszerzoną i uporządkowaną wiedzą o rodzajach struktur społecznych, formach ich aktywności w tym ekonomicznej, instytucjach życia społecznego i gospodarczego, wiedzą o polityce społecznej, strukturze i funkcjach systemu pomocy społecznej, wybranych aspektach polityki społecznej i systemach pomocy społecznej wybranych państw oraz wiedzą z zakresu etyki zawodowej w działalności służb społecznych. Program studiów umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw superwizji, jej modeli, celów i aspektów jej stosowania. Ponadto będziesz znał zasady zastosowania superwizji w praktyce pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz posiadał wiedzę z zakresu podstaw zarządzania superwizyjnego, pracy z zespołami ludzkimi, przebiegu procesu grupowego.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • skutecznego wykorzystywania zintegrowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej i dziedzin pokrewnych w analizie problemów w pracy naukowej, jak i w działalności praktycznej,
 • obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów społecznych,
 • sprawnego – w mowie i piśmie – porozumiewania się z innymi specjalistami oraz osobami spoza grona specjalistów z zakresu pracy socjalnej i pokrewnych nauk społecznych, wykorzystując nowoczesne techniki komunikacyjne, w języku polskim i obcym,
 • kierowania swoim rozwojem zawodowym, rozwojem potencjalnych podwładnych oraz klientów pomocy społecznej, będziesz potrafił wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 • korzystania z superwizji oraz prowadzenia superwizji działania pracownika służb społecznych,
 • stosowania elementów zarządzania superwizyjnego w praktyce pracy socjalnej i innych formach działalności służb pomocy społecznej,
 • podejmowania mediacji i negocjacji w działalności wchodzącej w zakres pracy socjalnej i innych pokrewnych oddziaływań o charakterze pomocowym,
 • podejmowania aktywności przeciwdziałającej wypaleniu zawodowemu – własnemu i potencjalnych podwładnych.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, miejskich ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii zajęciowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym: domy dziecka, świetlice środowiskowe), szpitalach, ośrodkach penitencjarnych, organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych.

Opłaty

kierunek pedagogika/ pedagogika specjalna
 
rodzaj studiów wysokość czesnego za rok - wpłata jednorazowa płatność w ratach - wysokość jednej ratypłatność w ratach - wysokość jednej raty  płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2015-2016 II stopnia 4000 2035 1025 415

Opłata rejestracyjna: 102 zł (opłata rekrutacyjna 85,00 zł, elektroniczna legitymacja 17,00 zł)

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • dwie podpisane fotografie 35×45 mm (jak do dowodu osobistego) oraz w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Zdobędziesz tytuł zawodowy magistra oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach podyplomowych.