Digital social innovation for young people

Digital social innovation for young people (Cyfrowe innowacje społeczne dla młodych osób)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka we współpracy z partnerami z czterech państw (Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Łotwy) realizuje projekt Digital social innovation for young people w ramach unijnego programu „Erasmus+”.

Projekt jest skierowany do studentów nauk społecznych, wolontariuszy oraz młodych pracowników organizacji/instytucji z sektora usług społecznych. Głównym jego celem jest wskazanie bazy edukacyjnej służącej kształceniu online w dziedzinie innowacji społecznych, poprzez połączenie na europejskim poziomie partnerów zaangażowanych w tematykę związaną z integracją i innowacją społeczną. Działania projektu koncentrować się będą na podniesieniu wiedzy młodych osób na temat innowacji społecznych, a także możliwości, które niosą ze sobą fundusze unijne i narzędzia cyfrowe w tym zakresie. Ma to pozwolić na rozwój pomysłów młodych ludzi, szczególnie dotyczących usług i innowacji społecznych, w tym także promowanie współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi.

Czas trwania projektu: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r.

Strona projektu: http://ydsi.wspkorczak.eu/

Intro Erasmus1

Warszawa - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Celem głównym projektu jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych z całej Polski, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Adresatami szkoleń specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny jest 150 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionych na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień w zawodzie pracownik socjalny. Są to osoby, które świadczą pomoc bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym usługi aktywizacji i inne usługi społeczne.

Szkolenia będą realizowane w 2 turach. W każdej turze jest przewidzianych 75 miejsc.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.

Czas trwania projektu: od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/o-projekcie

Projekt prowadzony jest w ramach Korczakowskiej Akademii Pracownika Socjalnego, której celem jest realizowanie przedsięwzięć naukowych, rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych dedykowanych pracownikom socjalnym.

 

Katowice - II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników socjalnych z obszaru całej Polski, poprzez ich uczestnictwo w szkoleniach w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - specjalność praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy. Udział w szkoleniach i nabycie nowych umiejętności wpłynie na poprawę znaczenia i zwiększy udział pracy socjalnej w działaniach pracowników socjalnych. Nabycie specjalistycznych umiejętności w pracy z konkretną grupą osób i rodziną świadczy o profesjonalizmie kadry i wpływa pozytywnie na skuteczność działań pomocy społecznej oraz wspiera proces zmian w systemie pomocy społecznej, które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej oraz rangi samej pracy socjalnej.

Adresatami szkoleń są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Świadczą oni wsparcie bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami specjalizacji II stopnia mogą być osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki i Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia odbędą się w 2. turach, po 35 osób w każdej turze.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.

Czas trwania projektu: od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/o-projekcie-katowice

Projekt prowadzony jest w ramach Korczakowskiej Akademii Pracownika Socjalnego, której celem jest realizowanie przedsięwzięć naukowych, rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych dedykowanych pracownikom socjalnym.

Szczecin - II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników socjalnych z obszaru całej Polski, poprzez propozycję udziału w szkoleniach w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – specjalność praca socjalna z osobami starszymi. Udział w szkoleniach i nabycie nowych umiejętności wpłynie na poprawę znaczenia i zwiększy udział pracy socjalnej w działaniach pracowników socjalnych. Nabycie specjalistycznych umiejętności w pracy z konkretną grupą osób odbiorców świadczy o profesjonalizmie kadr i wpływa pozytywnie na skuteczność działań pomocy społecznej. Podniesienie kwalifikacji pracowników wspiera również proces zmian w systemie pomocy społecznej, które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej oraz znaczenia samej pracy socjalnej.

Adresatami szkoleń są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, którzy świadczą wsparcie bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Uczestnikami specjalizacji II stopnia mogą być osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki i Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Udział w szkoleniach jest przewidziany dla 70 osób. Zajęcia odbędą się w 2 turach, po 35 osób w każdej turze.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.

Projekt jest realizowany w Szczecinie w terminie: od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/o-pojekcie-szczecin

Projekt prowadzony jest w ramach Korczakowskiej Akademii Pracownika Socjalnego, której celem jest realizowanie przedsięwzięć naukowych, rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych dedykowanych pracownikom socjalnym.

 

Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja projektu przyczyni się do świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Działania projektu są skierowane do asystentów rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym również placówek typu rodzinnego, pedagogów, psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników socjalnych w placówce, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniach muszą być zatrudnione w makro regionie centralnym, który obejmuje województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Więcej informacji: http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/