PROFESJONALNA KADRA INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Cel główny projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 188 osób, w tym 151 K i 37 M zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników inst. pomocy i integracji społecznej w formie: Bezpłatnych szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

„Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój, oś priorytetowa II., działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Czas trwania: 1 września 2016 – 30 czerwca 2023

Projekt realizowany jest przez Pracodawców RP w partnerstwie z Wyższą Szkoła Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Uczelnią Łazarskiego oraz Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.