Nowa nadzieja

Celem głównym projektu było zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym oraz niwelowanie różnic w dostępie do edukacji 500 osób dorosłych z powiatu górowskiego do czerwca 2015 roku.

 

Ze względu na pilotażowy charakter projektu celem pośrednim projektu było przetestowanie usług doradztwa edukacyjnego.

Celem była poprawa dostępu osób dorosłych do usług edukacji formalnej i pozaformalnej, a osiągniecie tego celu przyczyni się do wzmocnienia kapitału ludzkiego na lokalnym poziomie i rozwój rynku pracowników.

Wśród korzyści z wzięcia udziału w Projekcie:

  • ułatwienie analizy własnego potencjału zawodowego,
  • wskazanie poziomu dostępności pracy w poszczególnych rolach zawodowych w regionie,
  • diagnoza potrzeb rozwoju kompetencji,
  • dostęp do bazy szkoleń przyporządkowanych do zawodów, kompetencji i kwalifikacji,
  • możliwość przygotowania i omówienia planu działań rozwojowych ukierunkowanych na zwiększenie szansy na zdobycie odpowiedniej pracy

Realizacja celów Projektu i wynikających z nich usług przyczyniły się do zmniejszenia barier w dostępie do edukacji. Dzięki doradztwu uczestnicy Projektu mają aktywny i świadomy wpływ na własne decyzje edukacyjne, skutkujące ich rozwojem zawodowym. Kompleksowe działania przekładają się w rezultacie na zwiększenie odsetka osób biorących udział w kształceniu ustawicznym.

Oferta na usługę – Badanie i przygotowanie raportu końcowego podsumowującego projekt „Nowa Nadzieja”

Okres realizacji projektu: lipiec 2013 r. – czerwiec 2015 r.