Nowa Szansa

W dniu 29 sierpnia 2013 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z komponentem ponadnarodowym pt. „Nowa Szansa” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Cele projektu

Celem projektu był wzrost zdolności do zatrudnienia 30 absolwentów uczelni pedagogicznych z terenu woj. lubelskiego – zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem:

  • poradnictwo indywidualne i grupowe,
  • szkolenia z zakresu treningu społecznego i zawodowego oraz radzenia sobie ze stresem,
  • kursy: Opieka nad dziećmi i osobami starszymi, Zakładanie i prowadzenie żłobków i punktów przedszkolnych, Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży z przygotowaniem animacyjnym,
  • coaching (w ramach współpracy ponadnarodowej z Formenergy),
  • półroczne staże.

Ponadto celem projektu było adoptowanie na grunt Uczelni nowatorskiej metody coachingu.

Realizatorzy projektu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie – Lider Projektu

Formenergy – Partner Projektu

Projekt zosatł zrealizowany na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie.

Okres realizacji projektu

Według założeń wniosku o dofinansowanie projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2014 do 31.03.2015 r.