Nowy Start

 

Projekt „Nowy start” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

Cel projektu

Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego na terenie gmin objętych wsparciem poprzez aktywizację zawodową i społeczną 70 osób (42 kobiet i 28 mężczyzn).

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. – 31.05.2014 r.