Lubelskie mamy wracają do pracy!

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie wraz z Partnerem Gminą Lublin otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację nowego projektu PO KL pt. „Lubelskie mamy wracają do pracy!”.

 

Cele projektu

Projekt w założeniu ma doprowadzić do aktywizacji kobiet do 35 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Lublin, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Decyzja o dofinansowaniu została przyznana na podstawie konkursu nr DWF_1.5_1_2012 ogłoszonego w ramach Działania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizatorzy Projektu

  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie – Lider Projektu
  • Gmina Lublin – Partner Projektu

Działania

W ramach działań projektowych w żłobku nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Lublinie zostanie uruchomiona nowa grupa dla dzieci matek, które wezmą udział w projekcie. Zostanie także zaadoptowana nowoczesna sala w budynku żłobka dostosowana do potrzeb, nowej 20-osobowej grupy dzieci. Wykonane zostaną również prace remontowe, które pozwolą na zachowanie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 r. ws. kryteriów lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Projekt umożliwi również zatrudnienie opiekunek, które będą zaangażowane do opieki nad dziećmi w nowej grupie żłobkowej, do której dzieci będą mogły posłać osoby spełniające kryteria i warunki rekrutacji określone w projekcie.

Rolą Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie jako Lidera Projektu jest zarządzanie i administrowanie projektem, rozliczenie przyznanego dofinansowania a w zakresie merytorycznym organizacja w latach 2013-2014 warsztatów dla opiekunów zaangażowanych w opiekę nad dziećmi w żłobku nr 2 w Lublinie. Ostateczny zakres warsztatów dla opiekunów zostanie zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w toku negocjacji z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.
Okres realizacji projektu

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

Źródła finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet I „Zatrudnienie i Integracja Społeczna”

Działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”

Numer konkursu: DWF_1.5_1_2012

Więcej informacji o Projekcie