Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w partnerstwie z łotewską Uczelnią Rezekne Higher Education Institution otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację nowego projektu PO KL pt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”.


Cele projektu

Głównym celem Projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. Powstanie produktu pozwoli na uzupełnienie luki w istniejącym systemie kształcenia kadr służb społecznych o zagadnienia związane z cyberprzestrzenią.

Wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju wyposaży pracowników służb społecznych w szerszy zakres kompetencji i instrumentów wykonawczych. Projekt przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki socjalnej.

Realizatorzy Projektu

Działania

W ramach działań projektowych zostanie stworzony program rozwoju oparty na wnikliwej analizie i diagnozie pracowników instytucji kształcących i szkolących kadry służb społecznych w tym pracowników socjalnych, w zakresie:

 • oceny stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych dotyczących zagrożeń cyberprzestrzeni;
 • oceny dostępnej oferty edukacyjnej dla pracowników socjalnych dotyczącej zagrożeń cyberprzestrzeni;
 • oceny dostępnych narzędzi i rozwiązań stosowanych w pomocy społecznej dotyczących zagrożeń cyberprzestrzeni.

W ramach Projektu przewidziane są szkolenia w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Ponadto wszystkie osoby zaangażowane w działania na rzecz powstania programu oraz użytkownicy i odbiorcy Projektu mają możliwość wyrażania opinii na temat proponowanych rozwiązań na forum dostępnym na stronie internetowej Projektu.

Ostatnim etapem Projektu będzie upowszechnienie i włączenie innowacyjnego programu rozwoju do głównej nurtu polityki społecznej oraz do etapu kształcenia pracowników socjalnych w Polsce.

Korzyści dla użytkowników Projektu – pracowników instytucji kształcących kadry służb społecznych (pracowników socjalnych)

 • Wzbogacenie wiedzy na temat:
  • zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne,
  • zagrożeń społecznych, wychowawczych, zdrowotnych, moralnych mających miejsce w cyberprzestrzeni.
 • Udział w cyklu szkoleń dla pracowników służb społecznych obejmujących następujące zagadnienia:
  • zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • zagrożenia społeczno-wychowawcze,
  • infoholizm i gry komputerowe,
  • cyberprzestępstwa.
 • Dostęp do innowacyjnego programu edukacyjnego jako narzędzia pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń cyberprzestrzeni.

 

Korzyści dla odbiorców Projektu – pracowników służb społecznych (pracowników socjalnych)

 • Umiejętność rozpoznawania (diagnozy) nowych zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń oraz ich skutków społecznych, do których należą m.in.:
  • infoholizm,
  • cyberprzestępstwa,
  • uzależnienia.
 • Doskonalenie kwalifikacji w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii związanej z zagrożeniami cyberprzestrzeni.
 • Przygotowanie do nowych zawodów i specjalizacji.
 • Wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie:
  • wiedzy,
  • diagnozy,
  • umiejętności praktycznych.

Korzyści ogólnospołeczne

 • Podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń i uzależnień występujących w świecie rzeczywistym oraz świecie wirtualnym, w tym:
  • zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne,
  • zagrożeń społecznych,
  • zagrożeń wychowawczych,
  • zagrożeń zdrowotnych,
  • zagrożeń moralnych.
 • Wzrost poziomu wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców z zakresu cyberprzestrzeni.
 • Wzrost oddziaływań profilaktycznych odnoszących się do zagrożeń cyberprzestrzeni.

Okres realizacji Projektu

Projekt jest realizowany w okresie od 1.10.2012 do 30.09.2014.

Źródło finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Numer konkursu 1/POKL/IX/IN/2011

Strona WWW projektu

PROJEKT INNOWACYJNY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM