Nowoczesny Wykładowca – tutor i coach

Nowoczesna edukacja, stawia coraz to nowe wyzwania współczesnym dydaktykom. Nauczyciel, który odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu pozytywnych lub negatywnych postaw uczniów wobec nauki, powinien w swojej pracy dydaktycznej rozwijać ich ciekawość, pobudzać do własnej aktywności, zachęcać do intelektualnego samodoskonalenia oraz tworzyć niezbędne warunki do edukacji.


Skąd pomysł?
Projekt „Nowoczesny Wykładowca – tutor i coach” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na kreowanie oraz wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia w szkolnictwie wyższym. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i rynku pracy podejście do edukacji uległo przemianie. Istotne z punktu widzenia szkolnictwa wyższego są działania nakierowane na potrzebę podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej, które w projekcie zostaną zrealizowane poprzez specjalnie opracowany System Tutoringu Akademickiego. Tutoring jako jedna z metod budowania właściwej więzi osobowej pomiędzy nauczającym (mistrzem), a nauczanym (studentem) szczególnie sprzyja samoorganizacji pracy studenta i motywuje go do ciągłego rozwoju. Wykładowca wcielający się w rolę tutora jest mistrzem, który służy radą, a ponadto potrafi odpowiednio pokierować talentem podopiecznego.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz wdrożenie nowoczesnych metod nauczania poprzez opracowanie innowacyjnego Systemu Tutoringu Akademickiego (STA) w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Ponadto założone w projekcie działania mają za zadanie podwyższenie kompetencji kadry dydaktycznej, a także wzmocnienie praktycznych umiejętności w zakresie tutoringu akademickiego. Opracowany przez Kolegium Tutorów program szkoleniowo-doradczy oraz możliwość wymiany doświadczeń w ramach krajowych wizyt studyjnych i zagranicznych staży w ośrodkach akademickich, pozwala na przygotowanie wykładowców do samodzielnego opracowywania i wdrażania Systemu Tutoringu Akademickiego w pracy dydaktycznej. Idea przewodnia projektu, utworzona jako antidotum na postępujące obniżanie jakości kształcenia na poziomie akademickim, zwiększa szanse na wzmocnienie aktywności naukowej studentów oraz kreatywności i twórczości wśród młodych nauczycieli akademickich.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni, tj. nauczyciele akademiccy, młodzi doktorzy, profesorowie z sześciu Wydziałów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.
  • Studenci kształcący się na studiach I i II stopnia w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka na wszystkich kierunkach.

Korzyści dla uczestników projektu?

  • Możliwość uczestnictwa w unikalnych szkoleniach,
  • Szansa na samodoskonalenie i rozwój,
  • Możliwość podniesienia kompetencji dydaktycznych z zakresu tutoringu, coachingu oraz zarządzania talentami,
  • Przygotowanie niezbędne do samodzielnego opracowania i wdrożenia Systemu Tutoringu Akademickiego na Uczelni,
  • Możliwość konfrontacji doświadczeń we wdrażaniu metod tutoringu oraz coachingu w instytucjach zewnętrznych w oparciu o 2-tygodniowe staże zagraniczne oraz 5-dniowe wizyty studyjne w ośrodkach krajowych,
  • Wzmocnienie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania tutoringu rozumianego jako metodę zindywidualizowanej edukacji, opartej na bezpośrednim spotkaniu wykładowcy/tutora ze studentem,
  • Nabyte umiejętności pozwolą zwiększyć pewność siebie, poszerzyć kompetencje w obszarze twórczości oraz innowacyjności w pracy dydaktycznej.

Projekt realizowany będzie w latach 2009-2012. Budżet projektu obejmuje kwotę blisko 5 mln złotych.

O kolejnych etapach realizacji projektu, bieżących wydarzeniach i działaniach dotyczących programu będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej, w newsletterze oraz na plakatach i broszurach dostępnych na uczelni.
Więcej informacji na stronie tic.wspkorczak.eu