Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia

Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia to projekt naukowy, który miał na celu tworzenie większej integracji i spójności społecznej poprzez rozwój czterech dyscyplin nauk społecznych:

  • polityki społecznej,
  • gospodarki społecznej,
  • pedagogiki społecznej,
  • społecznie odpowiedzialnego biznesu.

 

W ramach projektu zostały podjęte m.in. następujące działania: publikacja prac naukowych z czterech subdyscyplin nauk społecznych; przetłumaczenie na język polski jedenastu publikacji książkowych, które zostały wydane w serii prezentującej różne podejścia do zagadnień związanych ze współczesną światową polityką społeczną; organizacja czterech paneli regionalnych i konferencji międzynarodowych, stanowiących forum wymiany myśli, oraz prezentacji pracy grup roboczych.

Poza tym uruchomiono portal edukacyjny popularyzujący wiedzę z zakresu nauk społecznych www.spolecznieodpowiedzialni.pl. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.

Dorobek projektu oraz 4 interdyscyplinarnych grup roboczych (polityka społeczna, gospodarka społeczna, pedagogika społeczna, społecznie odpowiedzialny biznes) składających się z naukowców, przedstawicieli sektora publicznego, pozarządowego biznesowego oraz studentów:

  • Łącznie odbyło się 16 sesji spotkań grup, które toczyły dyskusje naukowe nt. perspektyw rozwoju poszczególnych subdyscyplin.
  • Wspólnym elementem debaty było analizowanie poszczególnych subdyscyplin przez pryzmat usług społecznych. Przeanalizowano czynniki determinujące rozwój usług społecznych: finansowanie, aspekty prawne, produkcja i dostarczanie usług, pluralizm usługodawców, efektywność i skuteczność, jakość i różnorodność usług.
  • Rezultatem prac grup są 4 publikacje książkowe wydane w serii „Nowa polityka społeczna”, każda po 2 000 szt., łącznie 8 000 egzemplarzy.
  • Ponadto przetłumaczono i wydano 11 książek z zakresu nauk społecznych w serii „Współczesna polityka społeczna” (łącznie 11 000 egz.).
  • Pracę grup roboczych podsumowano podczas czterech regionalnych paneli naukowych.
  • Dorobek projektu został podsumowany w ramach międzynarodowej konferencji naukowej.

Więcej informacji o projekcie

Prezentacja projektu


Portal Projektu Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia

www.spolecznieodpowiedzialni.pl