Baza dydaktyczna

Wyższa Szkoła Pedagogiczne im. Janusza Korczaka w Warszawie posiada Wydziały w sześciu miastach Polski:

Baza informatyczna dydaktyki

Baza informatyczna Uczelni wspomaga realizację procesu kształcenia w trzech głównych obszarach: informatycznego kształcenia studentów, zarządzania Uczelnią i obsługi studentów oraz realizacji procesu kształcenia na odległość. Realizacja zadań w wymienionych obszarach oparta jest o infrastrukturę informatyczną własna lub pozyskaną w trybie usługi hostingu.

Kształcenie w zakresie technologii informacyjnych realizowane jest zgodnie z wymaganiami MNiSW dla wyższych uczelni. Wydziały Uczelni wyposażone są w pracownie komputerowe służące do kształcenia w tym zakresie. 

Na Uczelni funkcjonuje 5 laboratoriów egzaminacyjnych ECDL certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne:

  • Mobilne „Przedsiębiorcza Uczelnia”
  • Międzywywdziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie
  • Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
  • Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
  • Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie

Laboratoria umożliwiają wydziałom Uczelni prowadzenie egzaminów w ramach systemu kursów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

W obszarze zarządzania Uczelnią i obsługi studentów zastosowano zintegrowany system zarządzania uczelnią HMS Solution. Wdrożono podstawowe moduły funkcjonalne tego systemu: rekrutację, kadry, dziekanat, wirtualny dziekanat, czesne, stypendia. W najbliższym czasie planowane jest wdrożenie modułu planowania zajęć oraz tzw. indeksu elektronicznego.

Wystawianie elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów wszystkich wydziałów realizowane jest za pomocą systemu SELS przez Dział Nauczania i Spraw Studenckich. System ten jest zintegrowany z systemem HMS Solution.

Działalność Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych wspomaga system biblioteczny PROLIB.

Funkcje obsługi finansowej Uczelni realizuje specjalistyczny system aplikacyjny.

Uczelnia systematycznie rozwija swój serwis www, zawierający mechanizm interaktywnej współpracy z użytkownikami. Najnowszy serwis www Uczelni zbudowany został w pierwszej połowie 2012 r. . Posiada on bogatą strukturę informacyjną i funkcjonalną, w tym wersję dla osób niedowidzących.

Wobec dużych potrzeb komunikacyjnych wynikających z rozproszonej, ogólnokrajowej struktury Uczelni zakupiono system wideokonferencji oparty na urządzeniach firmy Polycom. System służy do bieżącego kontaktu władz uczelni z wydziałami, pracy kolegialnych organów Uczelni oraz do zaspokojenia innych potrzeb komunikacyjnych zespołów roboczych o charakterze międzywydziałowym, a także Uczelnianego Samorządu Studentów. Może on być także wykorzystany do wspomagania realizacji procesu kształcenia na odległość, np.: zdalnych konsultacji.

W obszarze realizacji procesu kształcenia na odległość zbudowano system e-learningowy w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” sfinansowanego z funduszy UE. Umożliwia on naszym studentom kształcenie na odległość w systemie mieszanym, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

W systemie zastosowano platformę e-learningową WBTSerwer. Została ona zintegrowana z systemem zarządzania Uczelnią HMS Solution. Funkcjonalność platformy jest ciągle rozwijana i dostosowywana do ujawniających się, w miarę uzyskiwania doświadczeń, nowych potrzeb procesu kształcenia.

Zaplanowano opracowanie pięciu tysięcy lekcji elektronicznych tzw. kontentów dydaktycznych z około 200 przedmiotów, na podstawie materiałów dydaktycznych wykładowców WSP im. J. Korczaka w ciągu 4 lat. W połowie 2012 r. opracowano już ok. 3500 kontentów dydaktycznych. Początkowe partie kontentów były głównie filmowe. Obecnie dominują kontenty multimedialne o bogatej funkcjonalności, tekstowe treści informacyjne wzbogacone są elementami interakcyjnymi, animacjami, wstawkami filmowymi i dźwiękowymi. Kontenty te poza materiałem dydaktycznym zawierają także ćwiczenia kontrolne umożliwiające automatyczną rejestrację na platformie informacji o stopniu opanowania materiału dydaktycznego kontentu przez studenta oraz testy wiedzy pełniące taką funkcję dla całego zestawu kontentów przedmiotu.

Platforma e-learningowa udostępniać może poza klasycznymi treściami dydaktycznymi także funkcjonalności wyspecjalizowanych systemów dydaktycznych. Obecnie jest na niej zainstalowany m.in. system do nauki języka angielskiego CLT firmy Digital Publishing AG.

Istotnym elementem procesu przygotowania materiału dydaktycznego jest działalność Studia Nagrań, które umożliwia tworzenie materiałów filmowych i dźwiękowych do opracowania kontentów.