Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej

19 września 2011 r. Rada Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach powołała Centrum Rozwoju Pracowników Służb Społecznych.

Uchwałą nr 25/2012 Senatu WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie z dnia 21 września 2012 r. nazwa Centrum Rozwoju Pracowników Służb Społecznych została zmieniona na Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej.

Skład CRPS:

 • Kierownik dr Anna Zasada-Chorab
 • prof. dr hab. Andrzej Niesporek
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
 • dr Małgorzata Kuś
 • dr Rajmund Morawski
 • mgr Martyna Wronka mgr Grzegorz Machalica

Misja Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej

Do działań podejmowanych przez Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej należy m.in.:

 • opracowywanie programów kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku praca socjalna,
 • opracowywanie programów kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie pracy socjalnej,
 • przygotowywanie programów kursów doskonalących, seminariów i innych małych form kształcenia,
 • organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej, studentami, pracownikami socjalnymi,
 • promocja kierunku praca socjalna na terenie szkół średnich w regionie, spotkania z uczniami,
 • zawieranie porozumień dot. współpracy z instytucjami pomocy społecznej,
 • organizacja i udział w konferencjach, zjazdach, seminariach i sympozjach z zakresu pomocy społecznej.