Historia

W 1992 roku w gronie działaczy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, organizacji edukacyjnej, zrodził się pomysł powołania niepublicznej szkoły wyższej. Pomysłodawcą i dobrym duchem całego przedsięwzięcia był prof. dr hab. Julian Auleytner.

Stworzenie nowej uczelni okazało się trudnym i pracochłonnym procesem. Opracowanie systemu finansowego, dobieranie odpowiedniej kadry, organizacja spraw studenckich, program współpracy międzynarodowej, działalność wydawnicza – to pięć najważniejszych obszarów aktywności nowopowstałej uczelni, które wymagały stałego namysłu, wyprzedzania wydarzeń, koncepcji rozwojowej. Na szczęście – jak wspomina prof. dr hab. Lucjan Olszewski – profesor Auleytner ma zdolność do syntetycznego rozumienia i ujmowania problemów edukacyjnych, co w zarządzaniu uczelnią jest niezwykle ważne.

Pamiętano o tym, że uczelni nie można budować na konfliktach, ale jako dobro, że trzeba ucierać sprzeczne poglądy, nawyki i oczekiwania, nie z myślą, kto ma rację, ale czy ta racja służy uczelni. Od samego początku zakładano, że uczelnia będzie dostępna dla osób z niezamożnych środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.

Obszarem funkcjonowania szkoły i procesem studiów zajął się profesor Lucjan Olszewski, sferą ekonomiczną zaś profesor J. Auleytner. Rozpoczęły się intensywne prace nad przygotowaniem wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o utworzenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP z siedzibą w Warszawie.

Uczelnię tworzono regionalnie, wynikało to z terytorialnej struktury TWP posiadającej na początku lat 90-tych około 30 oddziałów. Część z nich chciała założyć własne szkoły wyższe o tym samym profilu kształcenia, co pierwsza z nich. Ówczesny wiceminister edukacji, przychylił się do opinii, że lepiej mieć jedną, dużą uczelnię z instytutami, niż sześć małych uczelni wymagających odrębnych kontroli MEN-u.

30 kwietnia 1993 roku TWP w Warszawie uzyskało zezwolenie – jako założyciel – na utworzenie uczelni niepaństwowej pn. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

 


 

 

Kalendarium wydarzeń

 

Rok 1993/1994

Rok 1994/1995

Rok 1995/1996

Rok 1996/1997

Rok 1997/1998

Rok 1998/1999

Rok 1999/2000

Rok 2000/2001

Rok 2001/2002

Rok 2002/2003

Rok 2003/2004

Rok 2004/2005

Rok 2005/2006

Rok 2006/2007

Rok 2007/2008

Rok 2008/2009

Rok 2009/2010

Rok 2010/2011

Rok 2011/2012

Rok 2012/2013

Rok 2013/2014

Rok 2014/2015

Rok 2015/2016


 

Rok 1993/1994

28 czerwca 1993 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Senatu WSP TWP w Warszawie, w składzie (I kadencji 1993-1996):

 • prof. dr hab. Julian Auleytner,
 • prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski,
 • prof. dr hab. Adam Kołątaj,
 • prof. dr hab. Lucjan Olszewski,
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Więckowski,
 • prof. dr hab. Alina Wiercińska,
 • mgr Bożena Wojciechowska-Kołątaj.


Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. Julian Auleytner, rektor powołanej Uczelni.

Zgodnie ze Statutem WSP TWP w Warszawie przedstawicielem Założyciela w Senacie został dr Stanisław Karaś.

Rektor Uczelni powołał Katedry: Pedagogiki, Przyrodoznawstwa i Nauk Społecznych.

3 września 1993 r. odbyło się drugie posiedzenie Senatu WSP TWP, podczas którego profesor J. Auleytner przedstawił strukturę organizacyjną WSP TWP – liczbę przyjętych studentów na pierwszy w historii Uczelni rok akademicki, skład kadry naukowo-dydaktycznej oraz bazę lokalową WSP TWP.

Zgodnie z umową o współpracy z Urzędem Pracy w WSP TWP powstał nowy kierunek kształcący kadry dla tego Urzędu.

Organizację toku studiów przedstawił prof. dr hab. Lucjan Olszewski.

25 września 1993 r. odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego w historii Uczelni roku akademickiego, podczas której wykład, pt. „Dyskretny urok edukacji”. wygłosił prof. Adam Kołątaj.

6 listopada 1993 r. z inicjatywy prezesa Oddziału Wojewódzkiego TWP prof. dr hab. Mariana Ochmańskiego rozpoczęto rozmowy na temat utworzenia Instytutu Pedagogiki w Lublinie. Wkrótce złożony został oficjalny wniosek wraz z oświadczeniami 8 profesorów, którzy wyrazili zgodę na podjęcie pracy w Instytucie, zaznaczając, że istnieje potrzeba zorganizowania wyższych studiów zaocznych dla absolwentów Studium Nauczycielskiego.

5 stycznia 1994 r. powołanie Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach. Zdecydowano, że Instytut poprowadzi wyższe studia zawodowe na kierunku pedagogika ze specjalnością nauczanie początkowe dla absolwentów SN-u, na podstawie planu studiów zatwierdzonych przez Senat Uczelni. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Henryk Moroz.

20 lutego 1994 r. powołany został Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Szczecinie. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. K. Jaskot.

Zdecydowano, że Instytut poprowadzi studia na kierunku pedagogika z możliwością wprowadzenia specjalizacji. Zajęcia seminaryjne i podstawowe przedmioty poprowadzi samodzielna kadra naukowa. Instytut będzie korzystał z pomieszczeń dydaktycznych, które eksploatuje OR TWP na potrzeby prowadzonych przez siebie szkół. Zapewnione zostało korzystanie z bibliotek posiadających bogaty księgozbiór – Książnicy, Biblioteki Pedagogicznej i Instytut Pedagogiki. Rozpoczęto prace nad założeniem własnego księgozbioru.

29 kwietnia 1994 r. podpisano porozumienie o współpracy z Uniwersytetem w Mińsku Białoruskim. Umowa dotyczyła wymiany pracowników Uczelni oraz ich dorobku naukowego.

W 1994 r. WSP TWP została także członkiem European Universities Continuing Education Network (EUCEN). Współpraca z organizacją umożliwiła Uczelni bezpośredni kontakt z 60 Uczelniami europejskimi, prowadzącymi kształcenie ciągłe.

5 czerwca 1994 r. powołano Instytutu Pedagogiki WSP TWP w Olsztynie, którego dyrektorem została prof. dr hab. E. Malewska oraz Instytutu Pedagogiki WSP TWP w Wałbrzychu, którego dyrektorem została prof. dr hab. M. Jakowicka.

W tym samym roku utworzono Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uczelnianego WSP TWP.

Zgodnie z zamysłem, zadaniem wydawnictwa było publikowanie artykułów naukowych i wyników prac badawczych kadry naukowo – dydaktycznej, wydawanie podręczników oraz skryptów dla studentów.

 

Powrót


 

 

Rok 1994/1995

 

Powrót


 

Rok 1995/1996

15 lipca 1996 r. decyzją Senatu (Uchwała Senatu Nr 25/96) powołano Międzyinstytutowy Zakład Praktyk Pedagogicznych oraz przyjęto uchwałę w sprawie praktyk studenckich w WSP TWP. Międzyinstytutowy Zakład Praktyk Pedagogicznych miał czuwać nad prawidłową organizacją i realizacją praktyk oraz nadzorować ich przebieg we wszystkich Instytutach.

W Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP praktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego. Praktyki zostały mocno splecione ze specyfiką danego kierunku studiów oraz wybraną przez studenta specjalnością. Instytucje, czy placówki oświatowe, w których realizowane były praktyki zostały wyznaczone w taki sposób, by wiązały się z przyszłą pracą absolwenta.

Zgodnie z zamysłem każda praktyka miała podlegać obowiązkowemu zaliczeniu równorzędnie z innymi zajęciami objętymi planem studiów. Specjalnie opracowane przepisy regulować miały wszystkie zagadnienia związane z realizacją praktyki. Odpowiednie zapisy dotyczące praktyki zawarto w wytycznych do praktyk studenckich, które stanowiły załącznik do uchwały Senatu w sprawie praktyk studenckich. Wytyczne do praktyk studenckich wraz z zarządzeniem Rektora zawierały szczegółowe informacje dotyczące organizacji, kierowania i nadzorowania praktyk w odniesieniu do studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.

Podstawowym celem praktyki miało być nabycie takich umiejętności zawodowych, które umożliwią studentom lepsze przygotowanie do późniejszej pracy. Nabywana w trakcie praktyki wiedza i umiejętności powinny posłużyć między innymi temu, by nauczyli się oni podejmowania w przyszłości odpowiedzialnych decyzji oraz by potrafili rozwiązywać problemy w działaniu. Dlatego też, w Uczelni wprowadzono wielowariantową praktykę, dobraną w odpowiednie sekwencje w odniesieniu do danej specjalności, w zależności od formy i kierunku kształcenia.

Po ponad rocznych staraniach WSP TWP w lutym 1996 r. uzyskała uprawnienia magisterskie, tym samym weszła do bardzo wąskiej grupy szkół, która takie uprawnienia posiadała.

Ważnym wydarzeniem w mijającym roku akademickim była również praca nad nową Konstytucją Uczelni – Statutem, który należało dostosować do przeprowadzonej reformy.

Do grona kadry akademickiej dołączyły czołowe postacie ze świata nauki. Po raz pierwszy pracownicy naukowi WSP TWP w Warszawie otrzymali tytuł profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego.

Kolejnymi ważnymi osiągnięciami było powołania wydawnictwa WSP TWP (które opublikowało ponad 25 tytułów książkowych), nawiązanie współpracy z komitetami naukowymi PAN oraz pierwsze konferencje naukowe zorganizowane we wszystkich Instytutach. Dalszy rozwój Uczelni dotyczył otwarcia nowych kierunków kształcenia.

Zainteresowanie naszą Uczelnią rosło z roku na rok. Plan rekrutacyjny na rok akademicki 1996/97 został przekroczony, planowano przyjąć 2910 studentów. Ostatecznie w WSP TWP kształciło się 3101 studentów.

 

Powrót 


 

Rok 1996/1997

15 października 1996 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Instytucie Pedagogiki w Olsztynie.

18 listopada 1996 r. Senat WSP TWP zatwierdził procedurę powoływania na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

Zgodnie z Uchwałą nr 30/96 utworzono nowy kierunek studiów pod nazwą – Filologia. Studia realizowano w systemie stacjonarnym na specjalności Filologia angielska.

Zaangażowanie w działalność wydawniczą prof. A. Wiercińskiej przyczyniło się do opublikowania 10 nowych tytułów.

21 kwietnia 1997 r. utworzony został Komitet Organizacyjny dla XVI Kongresu EUCEN w1998 roku. Podczas pobytu prof. Auleytnera w Dublinie został ustalony temat Konferencji – „Kształcenie ustawiczne. Związki pomiędzy Europą Zachodnią a Centralną”.

Przygotowaniami do Kongresu zajął się komitet w składzie:

 • prof. dr hab. A. Wiercińska,
 • prof. dr hab. L. Olszewski,
 • prof. dr hab. A. Łuczak,
 • prof. dr hab. J. Auleytner.


Celem konferencji było m.in. nawiązanie kontaktów między uczelniami Europy Wschodniej i Zachodniej.

14 lipca 1997 r. na posiedzeniu Senatu WSP TWP prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej wręczył nominacje na stanowiska: Rektora prof. dr hab. Julianowi Auleytnerowi oraz Prorektora prof. dr. hab. Lucjanowi Olszewskiemu.

26 sierpnia 1997 r. w ramach pomocy dla powodzian WSP TWP w Warszawie zaoferowała 20 bezpłatnych miejsc na studiach w Instytucie Pedagogiki w Wałbrzychu i w Katowicach.

30 września 1997 r. z Konwentu Rektorów Uczelni Niepaństwowej została wydelegowana 4-osobowa grupa, w składzie której znalazł się Rektor WSP TWP – prof. J. Auleytner. Profesor J. Auleytner poinformował o pracach nad powołaniem organizacji pod nazwą Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych. Stowarzyszenie miało być oficjalną reprezentacją niepaństwowego szkolnictwa wyższego, którego celem było integrowanie i reprezentowanie działań uczelni niepaństwowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zgodnie z umową licencyjną Uczelnia wydała pierwsze egzemplarze „Białej Księgi” Unii Europejskiej dotyczące edukacji i kształcenia. Wydanie tej pozycji było efektem współpracy z organizacją EUCEN.

 

Powrót


 

 

Rok 1997/1998

26 stycznia 1998 r. opracowano nową ofertę edukacyjną Uczelni. Stworzono nowy kierunek studiów pod nazwą: Filologia polska.

Działania prof. dr. hab. Z. Chromińskiego uwieńczone zostały powołaniem studiów podyplomowych na kierunku Wychowanie Fizyczne, Zdrowotne i Korektywa.

Ponadto utworzono:

 • Fundusz Rozwoju Uczelni, z którego środki przeznaczano na działalność inwestycyjną i remontową oraz zakup terenów i obiektów.
 • Fundusz Badań Naukowych, z którego środki przeznaczano na działalność naukowo – badawczą, organizację konferencji naukowych oraz działalność wydawniczą.
 • Fundusz Stypendiów Naukowych, z którego środki przeznaczono na stypendia naukowe dla nauczycieli akademickich, wybitnych studentów i członków społeczności akademickiej WSP TWP.

 Powrót


 

 

 

Rok 1998/1999

W dniach 7-10 października 1998 r. odbył się XVI Kongres Europejskiej Sieci Uniwersytetów Kształcenia Ustawicznego w Warszawie.

22 marca 1999 r. przedstawiono pierwsze projekty awersu i rewersu Sztandaru Uczelni.

Rozpoczęto także prace nad nowym logo, które miało odzwierciedlać charakter naszej Uczelni. Rektor zwrócił się z prośbą do prof. dr hab. A. Gwozdka o wykonanie profesjonalnego projektu logo.

W wyniku procesu rekrutacyjnego oszacowano, że w roku akademickim 1999/2000 w naszej Uczelni będzie studiowało blisko 12 500 studentów, co w znacznej mierze przekroczyło oczekiwania władz Uczelni i w wyniku czego WSP TWP znalazła się na czołowym miejscu wśród uczelni niepublicznych w kraju.

 Powrót


 

 

 

Rok 1999/2000

12 kwietnia 2000 r. ogłoszono wyniki rankingu wyższych Uczelni przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i Miesięcznik „Perspektywy”. Ciągły rozwój Uczelni, dbałość o poziom kształcenia i zaufanie jakim cieszyła się WSP TWP w Warszawie, odzwierciedliło wysokie miejsce Uczelni w rankingach.

8-9 maja 2000 r. na zebraniu wyborczym Senatu WSP TWP w Nałęczowie przeprowadzono wybory Rektora WSP TWP. Na kadencję 2000 – 2003 wybrano prof. dr hab. Julian Auleytner. W wyniku głosowania jednomyślnie na Prorektora WSP TWP wybrano prof. dr hab. Lucjana Olszewskiego.

 Powrót


 

 

Rok 2000/2001

14 października 2000 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. W swym inauguracyjnym przemówieniu Rektor prof. dr hab. J. Auleytner podkreślił, że w nowym roku akademickim naukę na trzech kierunkach rozpocznie około 6300 nowoprzyjętych – co oznacza 15-stokrotny wzrost przyjęć w ciągu 8 lat. Na kierunku Pedagogika będzie studiować 10732 studentów, na kierunku Politologia – 3090 , zaś na kierunku Filologia angielska – 264. Część zrekrutowanych studentów pochodziła ze środowisk wiejskich zaniedbanych kulturowo i edukacyjnie. Studenci tacy stanowią 24% nowoprzyjętych. Jednym z ważniejszych aspektów działalności Uczelni, były jej kontakty zagraniczne. Uczelnia w ramach programu edukacyjnego Erasmus nawiązała współpracę z następującymi szkołami:

 • University of Strathclyde, Glasgow, Wielka Brytania,
 • University of Macedonia, Tessaloniki, Grecja,
 • University of Porto, Portugalia,
 • Pedagogische Akademie des Bundes in Wien, Austria,
 • Las Palmas, Hiszpania,
 • Institute of Education University of London,
 • I.U.F.M.Del Academie de Nice.


Na zaproszenie Rektora Uczelnię odwiedzili i poprowadzili wykłady, naukowcy z Wielkiej Brytanii i Austrii.

6 listopada 2000 r. Senat WSP TWP przyjął Uchwałę nr 5/NK/2000 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej WSP TWP w Warszawie. Od roku akademickiego 2001/2002 Uczelnia zmieni strukturę z bezwydziałowej na wydziałową. Zgodnie z nią Uczelnię podzielono na cztery wydziały:

 • Wydział Nauk o Wychowaniu w Warszawie,
 • Wydział Nauk Społeczno-Filologicznych w Warszawie,
 • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach,
 • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie.


20 kwietnia 2001 r. MEN zatwierdziło zmianę Statutu Uczelni, w którym uwzględniono podział Uczelni na Wydziały.

28 września 2001 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przyznał odznaczenia osobom, które przyczyniły się do rozwoju polskiej edukacji. Zdaniem Prezydenta: dorobek uczelni prywatnych budzi szacunek i podziw. W gronie osób odznaczonych znalazł się także prof. dr hab. Julian Auleytner, rektor WSP TWP.

 Powrót


 

 

Rok 2001/2002

W dniach 29-30 września 2001 r. odbyła się centralna inauguracja Uczelni Niepaństwowych. Pierwszego dnia kongresu wygłoszono referaty, drugi dzień rozpoczęła msza św. w Kościele Akademickim św. Anny koncelebrowana przez Prymasa Polski, a następnie odbyła się uroczystość w Uczelni prof. Koźmińskiego z udziałem Prezydenta RP.

W uroczystej immatrykulacji wzięli udział najmłodsi studenci wydelegowani przez Uczelnie Niepaństwowe. Uroczystości towarzyszył chór Uniwersytetu Warszawskiego.

6 października 2001 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego WSP TWP w Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie. Wykład inauguracyjny wygłosił Minister Marek Dukaczewski – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Członkowie Senatu WSP TWP zaakceptowali projekt medalu wykonanego z okazji zbliżającego się Jubileuszu 10-lecia. Nad projektem pracował artysta plastyk prof. dr hab. Adolf Gwozdek – Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie.

Powołano Komitet Obchodów Jubileuszu 10-lecia Uczelni w składzie:

 • prof. dr hab. Julian Auleytner,
 • prof dr hab. Lucjan Olszewski,
 • Zbigniew Wesołowski, przedstawiciel ZG TWP,
 • dr Mirosław Grewiński (młodszy pracownik naukowy),
 • prof. dr hab. Jan Kantyka,
 • prof. dr hab. Marian Ochmański,
 • prof. dr hab. Tadeusz Nowacki (senior Uczelni),
 • prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski,
 • Krystyna Kostrzewa (pracownik, który od początku budował finanse Uczelni),
 • Daniel Zalewski (przedstawiciel studentów).


8 kwietnia 2002 r. w Hotelu Sheraton ogłoszono wyniki rankingu Wyższych Uczelni organizowanego przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą". JM Rektor WSP TWP prof. dr hab. Julian Auleytner otrzymał dyplom najlepszej Niepaństwowej Uczelni Pedagogicznej w Polsce. Uczelnia otrzymała także:

 • 1 miejsce wśród niepaństwowych uczelni pedagogicznych (w kategorii niepaństwowa uczelnia pedagogiczna)
 • 9 miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych (w kategorii uczelnia niepubliczna)
 • 15 miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce (w kategorii Humanistyka)

 

JUBILEUSZ 10-LECIA WSP TWP w Warszawie

Kiedy w 1993 roku tworzono WSP TWP nikt nie przypuszczał, że w krótkim czasie stanie się ona największą Uczelnią niepaństwową wśród już istniejących Szkół Niepaństwowych. Liczba studentów zwiększyła się z 430 do 6.5 tysiąca. Uczelnia kształci studentów w sześciu miastach w Polsce – Warszawie, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Wałbrzychu i Lublinie. Z uwagi na wysoką jakość kształcenia zainteresowanie naszą Uczelnią stale rosło. Wykłady, proseminaria dyplomowe i seminaria magisterskie prowadzone są przez kadrę naukową posiadającą tytuł naukowy doktora habilitowanego lub profesora. Poziom habilitacji powinien zapewnić rękojmię dobrej jakości kształcenia i wartości powstających prac dyplomowych. Mimo to, co roku dokonujemy wyrywkowej kontroli jakości bronionych prac, obserwując egzaminy magisterskie i licencjackie.

 Powrót


 

 

 

Rok 2002/2003

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się 5 października 2002 r. w Warszawie, wykład inauguracyjny nt. „Wyzwania cywilizacyjne na początku XXI w.” wygłosił prof. Longin Pastusiak, Marszałek Senatu.

W sierpniu 2002 r. Uczelnia, decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymała uprawnienia magisterskie na kierunku politologia, tym samym, Uczelnia będzie prowadzić dwa kierunki na studiach magisterskich.

Uczelnię odwiedził wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu prof. dr hab. Tomasz Goban-Klasa, goszcząc na posiedzeniu Senatu w dniu 28 października 2002 r. Powodem wizyty pana ministra był fakt, że WSP TWP otrzymała możliwość wręczenia własnym pracownikom odznaczeń państwowych. Z rąk ministra, w imieniu Prezydenta RP odznaczenia wraz z gratulacjami otrzymali:

 • prof. dr hab. Danuta Drynda – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • dr inż. Stanisław Walicki – Srebrny Krzyż Zasługi.


Rektor WSP TWP, prof. dr hab. Julian Auleytner wręczył akty powołania dwóm nowym Dziekanom – prof. dr hab. Wiktorowi Rabczukowi – Dziekanowi Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie oraz prof. dr hab. Andrzejowi Rejznerowi – Dziekanowi Wydziału Nauk o Wychowaniu w Warszawie.

W Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie została powołana uchwałą Senatu z dnia 28 października 2002 roku, Katedra Edukacji Medialnej i Sztuki. Uzasadnieniem tej zmiany strukturalnej są prowadzone przez Wydział studia dzienne i zaoczne na kierunku pedagogika – edukacja medialna z grafiką komputerową. Zajęcia z planowych przedmiotów będą prowadzone przez specjalistów z dziedziny mediów oraz sztuki.

W październiku 2002 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Tymiński, były prezydent Konwentu naszej Uczelni, niekwestionowany autorytet społeczny, mocno zaangażowany w sprawy człowieka.

9 grudnia 2002 r. Senat przyjął Uchwałę powołującą do życia Katedrę Historii na Wydziale Nauk Społeczno – Filologicznych w Warszawie oraz Zakładu Teorii Polityki i Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie Politologii w Szczecinie.

W marcu 2003 r. dr Mirosław Grewiński, pracownik naukowy naszej Uczelni otrzymał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, jako jedyny z uczelni niepaństwowych, tym samym kreując dobry wizerunek naszej Szkoły. Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

2 czerwca 2003 r., na swoim posiedzeniu, Senat WSP TWP powołał Uchwałą dr hab. Katarzynę Głąbicką na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uczelni. Recenzenci zgodnie wysoko ocenili bogaty dorobek naukowy dr hab. K. Głąbickiej w dziedzinie europejskiej polityki społecznej, migracyjnej, europejskiej przestrzeni socjalnej, europejskiej polityki regionalnej, wyrażony w 100 publikacjach, 12 książkach i wielu artykułach. Obszar Jej naukowych zainteresowań wyprzedził o kilka lat akcesję Polski do UE, a Jej prace popularyzują wiedzę o socjalnych problemach tej ponadnarodowej organizacji. Zwrócono także uwagę na aktywność społeczną dr hab. K. Głąbickiej, przejawionej m.in. w organizacji konferencji naukowej nt. Możliwości przezwyciężenia lokalnych problemów socjalnych”, a także założenie w Radomiu Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Wydawnictwo Uczelni na bieżąco realizuje zadania określone w planie wydawniczym. Do planu zgłoszono 74 pozycji, z czego do druku Senat zatwierdził 31 tytułów. Do połowy roku zostało wydanych 11 pozycji, m.in. prof. dra hab. J. Auleytnera Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu społecznego, dr hab. Katarzyny Głąbickiej Europejska przestrzeń socjalna, dr Urszuli Jeruszki Pomiar wyników a jakość kształcenia i inne tytuły.

 Powrót


 

 

Rok 2003/2004

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2003/2004 odbyła się 4 października 2003 r. w Warszawie, wykład inauguracyjny nt. Polska pomiędzy Europą a Ameryką wygłosił prof. Bronisław Misztal z Uniwersytetu w Waszyngtonie.

2 października 2003 r. nastąpiła zmiana Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Założyciela Uczelni) – rezygnację złożył Pan Zbigniew Wesołowski, natomiast nowym Prezesem został Pan Edward Balawejder.

Uczelnia wystąpiła o przyznanie grantu na wprowadzenie Europejskiego Systemu Punktów Kredytowych w programie Sokrates Erasmus na kierunku pedagogika, który przyznano Uczelni w zryczałtowanej kwocie 300 Euro. Środki przeznaczone zostały na przygotowanie ostatecznej wersji katalogu przedmiotów.

10 listopada 2003 r. powołania została Uczelniana Komisja Wyborcza w składzie:

 • prof. dr hab. Jan Czerniakiewicz, WNSF w Warszawie, przewodniczący,
 • prof. dr hab. Danuta Drynda, WNSP w Katowicach,
 • mgr Mariusz Łoopaciński, WnoW w Warszawie, sekretarz,
 • prof. dr hab. Wiesław Mysłek, WNHS w Olsztynie, wiceprzewodniczący,
 • dr Jan Trusewicz,
 • prof. dr hab. Józef Zalewski, WnoW w Warszawie,
 • Przemysław Rogowski, przedstawiciel studentów.


Komisja zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów władz Uczelni oraz wyborów do Senatu, planowanych w roku 2004.

Uczelnia otrzymała dar w postaci dużego księgozbioru od osoby prywatnej – dr. Jerzego Mikulskiego. Dar ten zawiera pozycje niedostępne w księgozbiorach polskich, jest także związany z dorobkiem instytucji, w której dr Jerzy Mikulski pracował, a dotyczy ludzi niepełnosprawnych. Rok 2003 jest rokiem ludzi niepełnosprawnych, a podarowany księgozbiór wzbogaci własność intelektualną Uczelni.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu, na wniosek WSP TWP podjął decyzję, uruchamiającą w Uczelni Fundusz Stypendiów Naukowych. Regulamin Funduszu umożliwia przyznawanie stypendiów pracownikom nauki, którzy spełniają określone kryteria. W skład Rady Funduszu weszli:

 • wszyscy dziekani z uwagi na funkcję opiniodawczą na tym forum,
 • prof. dr hab. Józefa Bałachowicz,
 • prof. dr hab. Zofia Krzysztoszek,
 • prof. dr hab. Andrzej Papuziński,
 • prof. dr hab. Anna Kowalska,
 • prof. dr hab. Władysław Kwaśniewicz.


Funkcję Pełnomocnika Rektora, którą przewiduje regulamin, pełnić będzie prof. dr hab. Stanisław Otok.

Uczelnia, po raz drugi, została włączona w proces wyborów do Komitetu Badań Naukowych. Pierwszy etap stanowią wybory indykacyjne, wskazujące na potencjalny skład osób, które będą reprezentowały daną dziedzinę naukową, drugi etap to wybory podstawowe, w wyniku których wyłonione zostaną składy poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych. W tej sprawie powołana została komisja wyborcza ds. wyborów do KBN w składzie:

 • prof. dr hab. Wiesław Walkiewicz,
 • prof. dr hab. Józefa Bałachowicz,
 • prof. dr hab. Jan Stanik.


Powołane zostało uchwałą Senatu Studium Języków Obcych. W tym zakresie pojawiały się inicjatywy ze strony studentów, którzy studiują języki obce we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uczelni.

W Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie utworzona została Katedra Nauk o Polityce.

10 maja 2004 r., Senat na swoim posiedzeniu wyborczym dokonał wyboru Rektora na kadencję 2007-2011 . Rektorem został prof. dr hab. Lucjan Olszewski.

17 maja 2004 r., Senat na swoim posiedzeniu wyborczym dokonał wyboru Prorektorów na kadencję 2007-2011 .

Prorektorem ds. Ogólnych i Nauki został prof. dr hab. Julian Auleytner, zaś Prorektorem ds. Kształcenia został wybrany prof. dr hab. Jan Czerniakiewicz.
Członkowie Senatu na kadencję 2004-2011

 • prof. dr hab. Lucjan Olszewski, rektor WSP TWP w Warszawie,
 • prof. dr hab. Julian Auleytner, prorektor ds. Ogólnych i Nauki,
 • prof. dr hab. Jan Czerniakiewicz, prorektor ds. Kształcenia,
 • prof. dr hab. Andrzej Rejzner, dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu w Warszawie,
 • prof. dr hab. Jerzy Paweł Gieorgica, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Filologicznych w Warszawie,
 • prof. dr hab. Danuta Drynda, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach,
 • prof. dr hab. Wiktor Rabczuk, dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie,
 • prof. dr hab. Zbigniew Leszczyński, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie,
 • prof. dr hab. Tadeusz Nowacki,
 • prof. dr hab. Stanisław Frycie,
 • prof. dr hab. Stanisław Socha,
 • prof. dr hab. Barbara Golińska,
 • dr Teresa Sokołowska-Dzioba,
 • dr Mirosław Grewiński,
 • dr Stanisława Włoch,
 • dr Zdzisław Biegański,
 • mgr Zenon Gaworczuk, przedstawiciel Założyciela/ Dyrektor Generalny ZG TWP,
 • Magdalena Omen, przedstawiciel studentów,
 • Anna Żak, przedstawiciel studentów.


Struktury osobowe Wydziałów
Wydział Nauk o Wychowaniu w Warszawie

 • prof. dr hab. Andrzej Rejzner, dziekan,
 • dr Elżbieta Grzejszczy, prodziekan,
 • prof. dr hab. Mikołaj Mikiciuk, prodziekan.


Przedstawiciele do Rady Wydziału:

 • dr Bogdan Hoffmann,
 • dr Jędrzej Stanisławek,
 • dr Stefania Szczurkowska,
 • Katarzyna Kawczyńska,
 • Agnieszka Janduła.


Wydział Nauk Społeczno-Filologicznych w Warszawie

 • prof. dr hab. Jerzy Gieorgica, dziekan,
 • prof. dr hab. Witold Nawrocki, prodziekan.


Przedstawiciele do Rady Wydziału:

 • dr Mirosław Grewiński,
 • Wojciech Walczyk,
 • Marcin Przybylski.


Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

 • prof. dr hab. Danuta Drynda, dziekan,
 • prof. dr hab. Ewa Syrek, prodziekan,
 • dr Maria Zrałek, prodziekan.


Przedstawiciele do Rady Wydziału:

 • dr Maria Niemczuk,
 • dr Stanisława Włoch.


Wydział Zamiejscowy w Człuchowie

 • prof. dr hab. Zbigniew Leszczyński, dziekan.


Przedstawiciele do Rady Wydziału:

 • dr Zdzisław Biegański,
 • dr Danuta Karnowska,
 • dr Jarosław Nocoń.


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

 • prof. dr hab. Wiktor Rabczuk, dziekan,
 • dr Teresa Pietraszek, prodziekan.


Przedstawiciele do Rady Wydziału:

 • dr Grażyna Garbula-Orzechowska,
 • dr Jan Trusewicz,
 • mgr Marek Szczepaniak.


Uczelnia podpisała umowę o współpracy ze Wszechnicą Polską w zakresie przyjmowania kandydatów na studia uzupełniające magisterskie, co będzie stanowić dodatkowe źródło pozyskiwania kandydatów.

 Powrót


 

 

Rok 2004/2005

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2004/2005 odbyła się 2 października 2004 r. na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Wykład inauguracyjny nt. Edukacja wobec nieprzewidywalnej przyszłości wygłosił prof. dr hab. Kwieciński.

We wrześniu 2004 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu w nowej kadencji 2004-2007. W nowej kadencji Uczelnia powinna osiągnąć poziom rozwoju stanowiący podstawę do uprawnień doktorskich, co najmniej na dwóch lub trzech wydziałach. Poszczególnymi problemami zajmować się będzie, w porozumieniu z dziekanami, nowy organ doradczy: Kolegium Rektorskie.

We wrześniu, na mocy uchwały Senatu, umożliwiającej przekształcanie instytutów w wydziały, a także na podstawie uchwał Rad Wydziałów, powstały wydziały:

 • Wydział Zamiejscowy w Wałbrzychu w miejsce Instytutu Pedagogiki,
 • Wydział Zamiejscowy w Lublinie w miejsce Instytutu Pedagogiki,
 • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie w miejsce Instytutu Pedagogiki i Politologii.


W listopadzie 2004 r., na posiedzeniu Senatu, Rektor wręczył srebrny medal X-lecia Uczelni Prezesowi Zarządu Głównego TWP – mgr Edwardowi Balawejderowi za szczególne zasługi w zakresie współdziałania Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z Uczelnią.

Na tym samym posiedzeniu Senatu, Prezes TWP wręczył Prorektorowi ds. Ogólnych i Nauki – prof. dr hab. Julianowi Auleytnerowi medal, wybity z okazji Zjazdu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej za szczególne zasługi dla rozwoju TWP oraz w dotychczasowym prowadzeniu WSP TWP.

Swoją działalność rozpoczął Konwent Uczelni nowej kadencji, w skład którego, oprócz władz i Kwestora WSP TWP wybrani zostali:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski (dotychczasowy Prezydent Konwentu),
 • prof. dr hab. Jan Kantyka (WNSP w Katowicach),
 • prof. dr hab. Józef Zalewski (WNS w Warszawie).


W lutym 2005 r. nastąpiła zmiana w strukturze Uczelni. Dotychczasowy Zakład Aksjologii Edukacji w Wydziale Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie, został przekształcony w Zakład Pedagogiki Społecznej i Aksjologii Wychowania.

Na ręce JM Rektora skierowane zostało podziękowanie z Fundacji Spełnionych Marzeń za zaangażowanie Uczelni w organizację wieczoru wigilijnego dla podopiecznych z Kliniki Chirurgii Onkologicznej dzieci i młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

W kwietniu 2005 r. nastąpiło przekształcenie Zakładu Doktryn i Myśli Politycznej w Zakład Polityki Samorządowej i Regionalnej w Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie.

W maju 2005 r. prof. dr hab. Jerzy Paweł Gieorgica przestał pełnić funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społeczno-Filologicznych w Warszawie, tym samym nie będzie uczestniczył w pracach Senatu. Obowiązki dziekana zostały powierzone panu dr hab. Witoldowi Nawrockiemu, który uzyskał pełne uprawnienia członka Senatu.

Na ręce Rektora wpłynął list gratulacyjny nadesłany z Zarząd Główny TWP i skierowany do Kierownictwa Uczelni z okazji wysokiej pozycji naszej Szkoły w rankingu szkół wyższych.

W podsumowaniu działalności Uczelni w roku akademickim 2004/2005 Rektor stwierdził:

W Uczelni kształci się 12895 studentów, największym wydziałem, pod względem liczby studiujących jest Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach, następnie Wydział Nauk o Wychowaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, następnie Wydział Nauk SF w Warszawie, Wydział Nauk HS w Olsztynie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, Wałbrzychu i wreszcie w Człuchowie. Kierunki kształcenia w kolejności liczebności studentów to: pedagogika, politologia i filologia angielska, filologia polska w około 70 specjalnościach. W Wydziałach zaplanowano nowe kierunki kształcenia, m.in. administracja w WNSF, wychowanie fizyczne w WNoW, pedagogika w WZ w Człuchowie i wiele innych specjalności. Powołana została Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, której działalność polega m.in. na nadzorowaniu wydziałowych komisji, a także na inspirowaniu nowych inicjatyw dotyczących doskonalenia jakości kształcenia. W roku akademickim 2004/2005 powołano Uczelnianą Komisję Stypendialną, przyjęto Regulamin pomocy materialnej dla studentów, a świadczenia objęły stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie i zapomogi (łącznie dla 3662 osób). Na właściwym poziomie przebiega współpraca z Samorządem Studenckim, który współpracuje z kierownictwem wydziałów i władzami Uczelni we wszystkich istotnych obszarach życia studenckiego. Na dobrym poziomie funkcjonuje gazeta studencka „Meritum”, której redakcja podejmuje większość ważnych problemów na Uczelni. W ramach umów „Socrates” na staże zagraniczne wyjechała grupa studentów do uniwersytetów partnerskich w Wielskiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i Austrii. Również w ramach programu Erasmus czterech naszych nauczycieli akademickich wyjechało w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych do uczelni partnerskich w Wielkiej Brytanii i Austrii. Pocieszający jest wzrost zasobów bibliotecznych, przyrost woluminów o 9757 egzemplarzy. Nastąpił także przyrost miejsc czytelniczych, w tym stanowisk komputerowych z Internetem, większa jest dostępność do Internetu dla studentów poza zajęciami dydaktycznymi. Wydawnictwo WSP wydało 14 tytułów w łącznej objętości 207 arkuszy i nakładzie 9200 egzemplarzy, oraz 6 tytułów w dodrukach. Uczelnia zatrudnia 226 nauczycieli akademickich łącznie, w tym 15 asystentów, 84 adiunktów i 125 profesorów (58 osób zatrudnionych na I etacie). Kierownictwo Uczelni przyjęło zasadę zatrudniania młodej, zdolnej kadry, która chce i potrafi uzyskiwać stopnie naukowe w miejsce tych, którzy nie mają takich priorytetów oraz udzielania pomocy finansowej, naukowej i organizacyjnej wszystkim osobom, które podejmują działania naukowe. Uczelnia swoją ofertę kształcenia prezentuje w mediach, portalach edukacyjnych, targach edukacyjnych, zgodnie z przyjętym planem działań marketingowych. 

 Powrót


 

 

Rok 2005/2006


Inauguracja Roku Akademickiego odbyła się w Warszawie 8 października 2005 r. Wykład inauguracyjny nt. „Perspektywy polskiej młodzieży w Unii Europejskiej” wygłosił prof. dr hab. Julian Auleytner, prorektor ds. Ogólnych i Nauki WSP TWP.

Dr hab. Alojzy Suchanek, nauczyciel akademicki z Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w naszej Uczelni. Profesor zatrudniony jest w WSP TWP od 1999 roku. Jego zainteresowania naukowe związane są z problematyką reedukacji i rehabilitacji głosu. Z racji swojego pochodzenia (urodził się na Zaolziu), ważnym aspektem poczynań naukowo – pedagogicznych była praca na rzecz szkolnictwa z polskim językiem wykładowym w Czechach, w tym seria podręczników do wychowania muzycznego wydanych w Pradze.

Dr hab. Monika Guszkowska, nauczyciel akademicki z Wydziału Nauk o Wychowaniu została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w naszej Uczelni.

W roku akademickim 2005/2006 wpłynęły także trzy wnioski o nadanie stopnia i tytułu naukowego nauczycieli akademickich: prof. dra hab. Jana Czerniakiewicza (nadanie tytułu profesora) oraz oraz dwa doktoraty: dr Marty Gębskiej i dr Izabeli Podobas (nadanie stopnia naukowego).

Na swoim posiedzeniu w kwietniu 2006 r., Senat przyjął Uchwałą własną zmieniony statut WSP TWP, który w swych zapisach został dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dokument został zaakceptowany także przez Konwent Uczelni, po wnikliwej analizie na jednym z posiedzeń Konwentu. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, jako Założyciel Uczelni wyraziło stanowisko, że dokument w najwyższym stopniu służy rozwojowi WSP TWP i w pełni odpowiada aktualnym przepisom o szkolnictwie wyższym.

Statut został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 października 2006 r..

Również Regulamin studiów, przyjęty przez Senat uchwałą własną w kwietniu 2006 roku został zatwierdzony przez Ministerstwo w wersji dostosowanej do nowej ustawy.

W czerwcu i lipcu 2006 r. odbyły się w Uczelni wybory uzupełniające, jeden ordynacyjny, związany z dopełnieniem demokratycznego sposobu wyłaniania dziekanów i przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rad Wydziałów, drugi, wynikający z faktu rezygnacji dziekanów ze swoich funkcji, bądź rezygnacji kierownictwa Uczelni z niektórych dziekanów. I tak dziekanem Wydziału Nauk o Wychowaniu został prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski, Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie – prof. dr hab. Barbara Golińska, a Wydziału Zamiejscowego w Lublinie – prof. dr hab. Sabina Guz. Wybory do Rady Wydziału w WZ w Lublinie umożliwiły wprowadzenie do Rady z grona niesamodzielnych pracowników naukowych – dr. Andrzeja Pieleckiego, dr Halinę Raczek i dr Teresę Sokołowską-Dzioba.

Ponadto, w czerwcu, postanowieniem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego prof. dr hab. Jan Czerniakiewicz otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Na ręce Rektora WSP TWP wpłynął list od dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie, w którym dyrektor, w imieniu własnym oraz wychowanków podziękował za działania ze strony Uczelni na rzecz młodzieży z ośrodka. W piśmie są podziękowania za udział wolontariuszy Uczelni w procesie resocjalizacji podopiecznych, którzy wykazali się niezwykłą wrażliwością i zaangażowaniem w swoje działania, a także szczególne wyróżnienie dla opiekuna grupy wolontariuszy – mgr. Mariusza Łopacińskiego za profesjonalną merytoryczną inspirację i koordynację pracy studentów.

Także dyrekcja Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie złożyła podziękowanie na ręce JM Rektora za umożliwienie odbycia praktyk zawodowych słuchaczom Szkoły Policealnej.

W ramach współpracy naukowej z zagranicą został opracowany plan wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach Programu Erasmus. Również coraz większa jest liczba naszych studentów zainteresowana studiowaniem za granicą w ramach Programu Socrates Erasmus. Uczelnia ma podpisane umowy z uczelniami partnerskimi w Anglii, Austrii, Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii i Grecji. Wyjazd studentów odbywa się w ramach dotychczasowych studiów w kraju. W ramach wymiany, WSP TWP po raz pierwszy przyjęła studentów z Bułgarii.

W związku z likwidacją kierunku kształcenia – politologia w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu, Senat Uczelni, na wniosek Dziekana tamtejszego Wydziału, podjął uchwałę dotyczącą zmiany struktury jednostki, polegającej na rezygnacji z Katedry Politologii.

Rada Wydziału Nauk Humanistyczno – Społecznych w Olsztynie podjęła uchwałę o powołaniu dwóch Zakładów w ramach Katedry Pedagogiki, w związku z powołaniem czterech nowych specjalności na pedagogice. Obok dotychczasowego Zakładu Pedagogiki Społecznej, w skład wymienionej Katedry wszedł Zakład Pedagogiki Pracy (przekształcony z Zakładu Socjopatologii Społecznej).

Również Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach zmienił strukturę – Zakład Teorii Polityki i Stosunków Międzynarodowych został przekształcony w Zakład Teorii i Systemów Politycznych.

We wrześniu 2006 r. Senat uchwałą własną dokonał przekształcenia Wydziału Nauk Społeczno-Filologicznych i Wydziału Nauk o Wychowaniu w Warszawie w jeden wydział o nazwie Wydział Nauk Społecznych w Warszawie.

W Uczelni rozwinął swoją działalność chór uczelniany pod dyrekcją dyrygenta Marcina Stopczyka. Chór został powołany do życia w Uczelni trzy lata wcześniej pod nazwą „Vivat Akademia”, który składał się z niewielkiej liczby osób. Mała liczba zainteresowanych wskazywała na zanik potrzeby wspólnego muzykowania, a co za tym idzie, świadczyła o upadku kultury muzycznej. Szeroko podejmowane działania, mające na celu zachęcanie studentów do udziału w chórze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W kolejnym roku akademickim pan Marcin Stopczyk wprowadził do Uczelni chór, który funkcjonował pod jego dyrekcją w pobliskim Domu Kultury, a składał się z osób doświadczonych i chętnych do pomocy przy organizacji naszego chóru. Dzięki ich życzliwości, trzeci rok działalności chóru przyniósł decydującą zmianę, coraz więcej młodzieży zaczęło się interesować tą działalnością. Wprowadzenie do kształcenia przedmiotu związanego z muzyką – kształcenie muzyczne, umożliwiło panu dyrygentowi większy kontakt ze studentami, a młodzież nabrała innego spojrzenia na muzykę. Udało się jej przywrócić chęć i zamiłowanie do muzyki do tego stopnia, że zrodził się pomysł utworzenia drugiej grupy chóru. Chór wykonuje działalność dobroczynną poprzez koncertowanie dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach, a także dla osób przebywających w domach opieki społecznej.

 Powrót


 

 

Rok 2006/2007

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego odbyła się 7 października 2006 r. na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, a wykład inauguracyjny poprowadził prof. dr hab. Witold Nawrocki – Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Filologicznych w Warszawie.

W grudniu 2006 r. Rektor przyjął rezygnację prof. dra hab. Jana Czerniakiewicza z funkcji Prorektora ds. Kształcenia. Rektor, na posiedzeniu Senatu odczytał list skierowany do byłego Prorektora, w którym złożył podziękowanie za dotychczasową współpracę oraz trud włożony na rzecz umacniania środowiska akademickiego naszej Uczelni.

Także w grudniu 2006 r., studentka WSP TWP Izabela Pieczątka, otrzymała wyróżnienie w postaci stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. To kolejne takie wyróżnienie dla tej studentki.

W Uczelni została wdrożona nowa metoda promowania naszych studentów i absolwentów w obszarze jakości uzyskanego wykształcenia, w formie konkursu na nagrodę Rektora za najlepszą pracę magisterską w danym roku akademickim. Komisja konkursowa, dokonując oceny nadesłanych prac uznała, że praca Igora Lubashenko pt. Rola polskiej polityki zagranicznej w europejskich aspiracjach Ukrainy napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Walkiewicza. Rektor wręczył Panu Igorowi Lubashenko list gratulacyjny wraz z nagrodą książkową, składając jednocześnie gratulacje mądrze i pożytecznie wykorzystanego czasu przeznaczonego na studia. Rektor wyraził zadowolenie z faktu, że mgr Igor Lubashenko powiększy zastępy wykształconych i zdolnych obywateli Ukrainy, którzy będą swoją wiedzą służyć własnej ojczyźnie.

Na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie zrealizowana została praca zbiorowa Teoria polityki. Wprowadzenie (dr J. Nocoń, mgr A. Laska), która zostanie wydana w formie podręcznika.

Na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie przygotowywana jest rozprawa habilitacyjna Szkoła we współczesnym społeczeństwie amerykańskim (dr St. Szczurkowska). W maju 2006 roku zrealizowano projekt badawczy Agresja w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych (praca zbiorowa) zakończony konferencją, wydany w formie publikacji. W trakcie realizacji są projekty badawcze prof. dra hab. Włodzimierza Goriszowskiego Czytelnictwo literatury naukowej i popularno – naukowej młodzieży szkolnej i Realizacja zadań oświatowych w lokalnych samorządach oraz prof. dra hab. Tadeusza Nowackiego Analiza pojęcia pracy, Idea pracy i pracowitości w kulturze polskiej.

W Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie realizowanych jest kilka tematów badawczych z zakresu pedagogiki i politologii. Z zakresu pedagogiki realizowane są trzy tematy: prof. dr hab. Barbary Golińskiej Teoria i praktyka kształcenia nauczycieli (badania zakończone, przygotowane do wydania), a także dr J. Garbuli-Orzechowskiej Szkoła miejscem utrwalania stereotypu rodzaju (praca na ukończeniu, po konferencji, przygotowana do wydania w Wydawnictwie). W zakresie politologii prowadzone są dwie prace habilitacyjne Naród i terytorium w myśli endecji na Kresach Wshodnich (dr J. Taskana) – praca przygotowywana jest do druku oraz Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej okresu II RP (dra M. Strzeleckiego). Ponadto, w 2006 roku został zrealizowany projekt badawczy Trzeźwo myślę, trzeźwo jadę pod kierownictwem dr M. Przybysz – Zaremby w ramach programu Fundacji Krzysztofa Hołowczyca. Dr M. Przybysz – Zaremba przeprowadziła także badania w ramach stypendium naukowego nt. Uzależnienia młodzieży od współczesnych mediów. W grudniu 2006 roku zakończył się publikacją zwartą projekt badawczy Podlascy Żydzi – trudna pamięć pod kierownictwem dr A. Siegień – Matyjewicz, realizowany w ramach Fundacji im. St. Batorego. Do realizacji w najbliższych latach przygotowywane są projekty:

Inspiracje i szanse zatrudnienia kobiet po 50 roku życia w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, będącego wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Kapitał Ludzki,
Przydatność i losy zawodowe absolwentów WSP TWP,
Stereotypy etniczne i religijne – etiologia, zakres i ich znaczenie dla kształtowania osobowości pod kierownictwem dr A. Siegień-Matyjewicz.


Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach realizuje dwa tematy badawcze prof. dr hab. H. Siwek Efektywność kształcenia zintegrowanego w klasach I-III oraz prof. dra hab. Jana Kantyki Śląsk – region wielkich szans czy utraconych możliwości.

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie przygotowuje się do organizacji wspólnie z KG OHP Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wybrane problemy wykluczenia społecznego.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia otrzymała zgodę na prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego.

W kwietniu 2007 r. na ręce Kierownictwa Uczelni wpłynęło pismo od Prezesa Fundacji VIRIBUS UNITIS oraz Dyrektora Biura Organizacyjnego IX Ogólnopolskich Targów Prezentacji EDUKACJA 2007 z podziękowaniem za udział w tegorocznej edycji i przygotowanie ekspozycji przez Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Rektor, w trakcie posiedzenia Senatu, odczytał treść pisma składając na ręce Pani Dziekan WNSP w Katowicach gratulacje profesjonalnego przygotowania stoiska i prezentacji Uczelni podczas targów życząc dalszych sukcesów w podobnych działaniach.

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek Uczelni o przyznanie Karty Erasmusa na lata 2007/2013. Jest to decyzja ściśle związana z ECTS w wymiarze strategicznym dla Uczelni, nadająca jej charakter europejski. Wymiana studentów na stażach, której efektem końcowym jest naliczanie punktów ma kluczowe znaczenie dla perspektyw zawodowych studentów i dla rekrutacji na naszej Uczelni. Jeżeli bowiem nasz student jedzie na studia do uczelni, z którą mamy podpisaną umowę o współpracy, przywozi stamtąd bagaż różnych doświadczeń i w krótkim czasie „bryluje” na spotkaniach na seminariach. Ze względu na swój kontakt zewnętrzny (zagraniczny) dostrzega inną perspektywę, operuje nowymi pojęciami i widzi zupełnie inaczej polskie problemy z zewnątrz, a co za tym idzie, w sposób decydujący podnosi swoje kwalifikacje.

Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym, przy zachowaniu podstawowych standardów prawa materialnego i procesowego oraz etyki prawniczej zostały w naszej Uczelni przeprowadzone wybory do organów jednoosobowych i kolegialnych, w terminie od 16 marca do 8 czerwca 2007 r. Wyborom przewodniczył prof. dr hab. Jan Czerniakiewicz – przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Rektorem Uczelni nowej kadencji został wybrany prof. dr hab. Julian Auleytner, prorektorem prof. dr hab. Jerzy Jackowicz. Wybory odbyły się kolejno 7 i 14 maja 2007 r.

28 maja 2007 r. przeprowadzono wybory na funkcję dziekana i tak w poszczególnych Wydziałach wybrani zostali:

 • prof. dr hab. Włodzimierz Goriszowski, na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie,
 • prof. dr hab. Danuta Drynda, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach,
 • nie dokonano wyboru, czasowo obowiązki pełni prof. dr hab. Marek Sokołowski, na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie,
 • prof. dr hab. Zdzisław Biegański, na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie,
 • prof. dr hab. Sabina Guz, na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie,
 • dr Julitta Nowak, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie,
 • dr Wojciech Zając, prodziekan (kontynuacja) na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.


Rada Naczelna Zarządu Głównego TWP skierowała:

 • do Konwentu Uczelni mgr. Edwarda Balaweidera, prezesa ZG TWP,
 • do Senatu mgr. Zenona Gaworczuka, dyrektora ZG STO.


Z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w dniu 28 maja br. zostali wybrani – prof. dr hab. Tadeusz Rychta (Warszawa), prof. dr hab. Stanisław Socha (Katowice) oraz prof. dr hab. Leszek Stankiewicz (Olsztyn, Człuchów, Lublin, Szczecin). Z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi najwięcej głosów otrzymała mgr Krystyna Kostrzewa tym samym została włączona w skład Senatu.

4 czerwca 2007 r. odbyły się wybory do Rad Wydziałów.

W omawianym roku akademickim wydano 14 tytułów książek w ilości 11.200 egzemplarzy o łącznej objętości 205 arkuszy wydawniczych. Pozycje wydane to:

 • Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego autorstwa prof. Juliana Auleytnera, przełożona także na język angielski (współfinansowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej),
 • Edukacja dorosłych – doradca zawodowy – rynek pracy pod red. dr Agnieszki Stopińskiej – Pająk,
 • Historia wychowania pod red. prof. Danuty Dryndy,
 • Praca dyplomowa w pedagogice oraz Podstawy pomiaru, konstruowania i ewaluacji testu dydaktycznego – dr Wiesława Kubielskiego,
 • Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów autorstwa dr Ligii Tuszyńskiej,
 • Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia – prof. Kazimierza Żegnałka,
 • Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych – prof. Włodzimierza Goriszowskiego,
 • Język, literatura, wychowanie pod red. prof. Józefy Bałachowicz i prof. Stanisława Fryciego,
 • Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny, perspektywy – potrzeby pod red. prof. Józefy Bałachowicz i prof. Anny Kowalskiej,
 • Teoria polityki autorstwa dr Jarosława Noconia i dr Artura Laski,
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu autorstwa dr Jana Kani,
 • Przesiedlenia ludności polskiej z ZSRR 1944-1959 autorstwa prof. Jana Czerniakiewicza.


W czasopismach naukowych ukazały się recenzje książek autorstwa prof. Juliana Auleytnera, prof. Jana Czerniakiewicza, dr Ligii Tuszyńskiej oraz prof. Kazimierza Żegnałka.

W maju 2007 r. odbył się wyjazd studyjny do Brukseli, przygotowany przez dr D. Tourdanowa. Studenci zwiedzili wszystkie komisje UE, Rady Europy, Parlament Europejski, kwaterę główną NATO. Przyjmowani byli przez wysokich dygnitarzy a materiały przygotowane były w języku polskim.

W roku ubiegłym Uczelnia nasza była współorganizatorem spotkań Zespołu Młodych Naukowców Komitetu Prognoz 2000 Plus przy Prezydium PAN. Uczelnia prowadzi aktywną działalność na arenie międzynarodowej. Jest członkiem europejskiej sieci uniwersytetów oferujących kształcenie ustawiczne, posiada kartę ERASMUS, dzięki której uczestniczy w programie SOCRATES/ERASMUS, a kierownictwo Uczelni oraz kadra dydaktyczna utrzymują stałe kontakty z przedstawicielami uczelni zagranicznych w Europie. W strukturze organizacyjnej naszej Szkoły funkcjonuje komórka organizacyjna zajmująca się koordynacją wszelkich przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym. Specjalista ds. współpracy z zagranicą pełni również rolę Uczelnianego Koordynatora Programu Sokrates/Erasmus. W lipcu br. Rektor wydał dwa ważne akty prawne, tj. Zarządzenie w sprawie zasad kierowania studentów na studia za granicą w ramach Programu Sokrates/Erasmus oraz Zarządzenie w sprawie dofinansowania ze środków WSP TWP studentów uczestniczących w Programie Sokrates/Erasmus w roku akademickim 2006/2007. Opracowany też został własny regulamin studiów za granicą w ramach tego Programu, w którym zostały określone ogólne warunki studiowania, tryb kwalifikacji kandydatów na studia zagraniczne, kryteria wyjazdu oraz zasady finansowania studentów w czasie pobytu za granicą. W oparciu o ten dokument komisja zakwalifikowała 21 studentów do wyjazdów zagranicznych. Również studenci z innych krajów biorą udział w procesie dydaktycznym u nas (w ubiegłym roku mieliśmy trzy osoby). Ważną sprawą jest fakt, że środki finansowe wykorzystywane w ramach Programu Sokrates/Erasmus w 2006 r. realizowane były w oparciu o umowę z Agencją Narodową, na podstawie której otrzymujemy te środki. W zakresie współpracy z ośrodkami krajowymi, rozpoczęły się rozmowy z Oddziałami Regionalnymi TWP, które mają doprowadzić do realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz promocji i rekrutacji. Kontynuowana jest także współpraca z Fundacją Centrum Praw Kobiet w ramach partnerstwa Praca i godne życie dla ofiar przemocy.

 Powrót


 

 

Rok 2007/2008

 Powrót


 

 

Rok 2008/2009

 Powrót


 

 

Rok 2009/2010

 Powrót


 

 

Rok 2010/2011

Powrót 


 

 

Rok 2011/2012

 Powrót


 

Rok 2012/2013

 Powrót


 

Rok 2013/2014

 Powrót


 

Rok 2014/2015

 Powrót