Partnerzy

Towarzystwo NASZ DOM
Misją Towarzystwa NASZ DOM jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia. Towarzystwo czerpie inspiracje z Korczakowskiej myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartych na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów.

 

 

 

 


Polski Instytut Montessori

Polski Instytut Montessori powstał w 2008 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kursy dla nauczycieli montessoriańskich w Polsce. Od samego początku naszym celem jest kształcenie nauczycieli i asystentów według najlepszych światowych wzorców. Chcemy również wspierać wszystkich, których interesuje metoda Montessori – studentów pedagogiki, rodziców edukacji domowej, specjalistów, terapeutów.

W naszej stałej ofercie znajdują się całoroczne program: Wczesnej Edukacji (2,5-6 lat) w języku polskim i angielskim oraz Edukacji Wczesnoszkolnej (6-9 lat). Placówkom montessoriańskim proponujemy indywidualne konsultacje, a dla wszystkich zainteresowanych pedagogiką Montessori regularnie organizujemy jednodniowe warsztaty tematyczne,

Polski Instytut Montessori jest członkiem International Montessori Council, co gwarantuje, że spełniamy najwyższe międzynarodowe standardy w edukacji nauczycieli Montessori.

 

 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej „c.a.l.” istnieje od 2000 roku i jest organizacją, która zajmuje się aktywizacją społeczności lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Działalność Stowarzyszenia ma na celu: wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych, animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską.

Ponadto zajmuje się propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością. Wspiera działania organizacji, instytucji lokalnych i obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy społecznej i ochrony środowiska. Inspiruje i wspiera innowacyjne formy funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych i pozarządowych, a także działania w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie wspiera ideę integracji europejskiej, tworzy płaszczyzny do międzynarodowej, ogólnopolskiej i regionalnej współpracy lokalnych liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych, a także zajmuje się rozwijaniem uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych i bezrobotnych.

 

Ecorys

Ecorys to firma z ponad 80-letnim doświadczeniem w konsultingu i badaniach społeczno-ekonomicznych na rynku europejskim.
Zespół badań realizuje szereg projektów badawczych, włączając badania ekonomiczne, ewaluacje programów i projektów finansowanych ze środków publicznych oraz analizy/prognozy społeczno-gospodarcze.

Obszarami działalności Ecorysu są zagadnienia związane z wdrażaniem funduszy UE, innowacje, sektor B+R, transfer technologii, społeczeństwo informacyjne, nauka i szkolnictwo wyższe, budżet zadaniowy, finanse publiczne, polityka regionalna, rynek pracy, edukacja, przemysły kreatywne, kultura oraz ochrona środowiska.

Jednym ze współpracowników Ecorys był prof. Jan Tinbergen – pierwszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii (1969).

Firma jest partnerem i liderem projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”, z którym WSP im. J. Korczaka w Warszawie realizuje od stycznia 2012 roku jeden z etapów aktywizującego projektu „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Instytut Konsultantów Europejskich

IKE nie prowadzi działalności gospodarczej. W swoich celach i działaniach dąży do skutecznego wzrostu kompetencji całego środowiska Konsultantów Europejskich, odpowiedzialnych za skuteczne wykorzystanie funduszy europejskich i działania prorozwojowe.

Instytut jest głównym koordynatorem Education and Accreditation Program – European Funds Advisor (Program ©KFE) w ramach którego, prowadzony jest pierwszy w Unii Europejskiej System Akredytacji standardów kompetencyjnych Konsultantów Funduszy Europejskich.

W partnerstwie z Instytutem Konsultantów Europejskich, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie uruchomiła studia podyplomowe „PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNII EUROPEJSKIEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM”, w ramach Education and Accreditation Program EUROPEAN FUNDS ADVISOR (Program Kształcenia i Akredytacji – Konsultant Funduszy Europejskich).

 

 

OUR PRESCHOOL

OUR PRESCHOOL® to przedszkole anglojęzyczne, wielokulturowe, otwarte na świat i jego zróżnicowanie. Współpracujemy z lektorami native oraz nauczycielami z różnych zakątków świata. Zatrudniamy osoby z wysokimi kwalifikacjami, ale również z pasją i powołaniem do swojej pracy. Nasze przedszkola stają się miejscami nawiązywania przyjaźni nie tylko dzieci, ale i dorosłych.

 

 

 

OPS.pl

logo 01OPS.pl to pierwszy w Polsce portal pomocy społecznej. Strona jest internetową bazą wiedzy dla pracowników socjalnych - w serwisie udostępnione są porady,dokumenty oraz informacje o szkoleniach i publikacjach przydatnych w pracy socjalnej. OPS.pl to miejsce wymiany doświadczeń,dzięki największemu forum pracowników pomocy społecznej i źródło nowinek z dziedziny pomocy społecznej.


 

 

 

Syntea SA

Syntea SA (wcześniej Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o.) dostarcza kompleksowego wsparcia edukacyjnego i konsultingowego w zakresie technologii informacyjnych oraz kompetencji pokrewnych (biznesowych, językowych) dla indywidualnych osób, a także dla firm, instytucji publicznych i sektora edukacji. Działając nieprzerwanie od 2003 roku Syntea nieustannie poszerza wachlarz swoich usług, przemierzając drogę od wyłącznego partnera szkoleniowego Microsoft Dynamics po firmę współpracującą z wieloma globalnymi dostawcami technologii informacyjnych i realizującą skomplikowane projekty edukacyjne. Od początku swojej działalności Syntea włącza się aktywnie w budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i rozpowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego.

Firma świadczy następujące usługi kompetencyjne uzupełniające cały proces edukacji formalnej i wpisujące się w strategię „uczenia się przez całe życie” (Life Long Learning):

edu4talents to kompleksowe usługi kompetencyjne adresowane do sektora edukacji K12 od szkół podstawowych po szkoły średnie, techniczne i zawodowe, opracowane na bazie wieloletniej współpracy Syntei z tym sektorem, mające na celu lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Professional Knowledge Academy usługi oparte o współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie wprowadzania nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzenia wyspecjalizowanych warsztatów na studiach, realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu transfer wiedzy i doświadczeń między sektorem biznesu i szkolnictwa wyższego, realizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów oraz pośrednictwa między nauką a biznesem.
Szkolenia zawodowe oraz szkolenia dla profesjonalistów oparte o międzynarodowe ścieżki certyfikacyjne, umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej oraz swobodnego poruszania się we współczesnym społeczeństwie globalnym. W tej grupie zawierają się szkolenia:

► IT (Microsoft, Microsoft Dynamics, Cisco, Linux, ECDL, ECCC)
► biznesowe
► lotnicze (Sky Aces Center)
► językowe (języki branżowe)
► zarządzanie projektami
► zawodowe, oparte o certyfikację VCC

Dynamiczny rozwój finansowy i organizacyjny firmy oraz uzyskane certyfikaty i wyróżnienia potwierdzają właściwy kierunek realizowanej konsekwentnie strategii.

 

 

 

Grupa TROP

Wspólnie z innymi firmami realizuje ideę pracy nad jakością szkoleń, jest założycielem i członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Trenerzy i konsultanci Grupy Trop posiadają rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, współpracują z uczelniami wyższymi (m.in. Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).

Od ponad 10 lat Grupa prowadzi komercyjne szkolenia dla biznesu, organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych (programy typu traine the trainers oraz traine the coaches).

Partnerstwo w ramach projektu „Kuźnia liderów – Szkoła mentorów”.

 

 

Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy skupiały młodych ludzi wokół budowy osiedli, pracy w zakładach przemysłowych, a także obrony cywilnej. Po 1990 roku OHP przeszło zmiany wewnętrzne i rozpoczęło współpracę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Głównymi zadaniem OHP jest przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu młodych ludzi. Działania są skierowane przede wszystkim do zaniedbanej młodzieży, pochodzącej z patologicznych środowisk, do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych zagrożonych bezrobociem, a także do uczniów i studentów chcących zdobyć doświadczenie zawodowe za pośrednictwem OHP.

Członkowie OHP otrzymują pomoc merytoryczną doradców zawodowych oraz wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.

W ramach projektu Przedsiębiorcza Uczelnia OHP ma za zadanie zorganizować praktyki i staże studenckie dla studentów WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, doradztwo zawodowe dla studentów Uczelni oraz konsultować programy nauczania zgodnie z rynkiem pracy.

 

 

Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego

Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego od 1990 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne, zbiórki żywności, prowadzi domy integracyjne, rehabilitację sportową, a także program medyczno-rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza dla dzieci z porażeniem mózgowym. W ramach swojej działalności fundacja prowadzi diagnostykę, konsultacje pediatryczne oraz szkolenia dla rodziców.

W projekcie Przedsiębiorcza Uczelnia fundacja ma za zadanie przeprowadzić praktyki dla studentów WSP im. J. Korczaka, współrealizować programy szkoleniowe e-szansa dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przeprowadzić warsztaty multimedialne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a także szkolenia psychologiczno-rehabilitacyjnych.

Partnerstwo w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

 

 

 

Samorządowe kolegia odwoławcze

Kolegia są organami właściwymi do rozpatrywania odwołań od indywidualnych decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji wydawanych w I instancji przez organy samorządowe gmin, powiatów oraz województw.

Punktem wyjścia ich pracy był Kodeks postępowania administracyjnego.

Przy współpracy w projekcie Przedsiębiorcza Uczelnia kolegia organizują praktyki studenckie dla studentów WSP im. Janusza Korczaka, konsultują programy nauczania do wymogów rynku pracy.

Partnerstwo w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.

 

 

 

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

O powołaniu Towarzystwa zdecydował Kongres Polityki Społecznej w Pradze, który odbył się w październiku 1924 r. PTPS potraktowano jako próbę utworzenia ośrodka pracy naukowej i popularyzatorskiej.

Obecnym Prezesem PTPS jest prof. dr hab. Julian Auleytner, rektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.

PTPS przeprowadziło badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy. Prowadzi również spotkania, odczyty naukowe i konferencje, wydaje publikacje PTPS, ustanawia stypendia i nagrody naukowe oraz współpracuje naukowo z PAN, szkołami wyższymi.

W ramach projektu Przedsiębiorcza Uczelnia PTPS organizuje trzymiesięczne staże oraz wolontariat dla studentów WSP im. J. Korczaka w Warszawie, wykłady otwarte i seminaria, a także przeprowadza diagnozę potrzeb edukacyjnych studentów.

Partnerstwo w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.