Instytut Partnerstw Międzynarodowych

Misja

 

Misją IPM byłoby przyjrzenie się sposobie funkcjonowania systemów edukacyjnych państw objętych programem obu Partnerstw tj. Wschodniego oraz Południowego, jak zarówno rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w tymże zakresie.

Brak jednolitego systemu edukacji (nawet w państwach należących do UE, mimo istniejącej polityki edukacyjnej UE regulowanej Traktatem z Maastricht w art.126, 127 i 308) zachęca Instytut do zwiększenia możliwości wymiany doświadczeń na szczeblu władz uczelni wyższych oraz wszelkich instytucji rządowych, jak i instytucji non-profit czy fundacji zajmującymi się sferą zagadnień edukacyjnych.

 

Bardzo zależy zespołowi Instytutu na stworzeniu platformy wymiany doświadczeń praktyków z teoretykami. Zależałoby nam, by spostrzegać nas w rodzaju katalizatora przepływu rzetelnych informacji, propagowania sprawdzonych, dobrych rozwiązań, inicjatora pożytecznych wydarzeń.

Chcielibyśmy także propagować konieczność wymiany studentów i wykładowców, poruszać kwestie związane z uznawaniem/nadawaniem dyplomów. Promowalibyśmy wypracowywanie dobrych praktyk. Bliska jest nam również idea tworzenia konsorcjów uczelnianych istniejących w obrębie regionów Partnerstwa Wschodniego i Południowego, jak zarówno krajów niekoniecznie sąsiadujący ze sobą, a aspirujących do promocji własnych uczelni oraz wspólne przedsięwzięcia naukowo badawcze.

Ze względu na to, że każdy kraj wdraża własną koncepcję kształcenia swoich obywateli, inicjatywa współpracy z ekspertami pracującymi na rzecz edukacji wydaje się koniecznością. Dążylibyśmy do zmiany postrzegania możliwości realizacji programów edukacyjnych, lecz zarówno możliwości współpracy ze społeczeństwami krajów objętych obydwoma Partnerstwami, które same w sobie odznaczają się dużą różnorodnością. Instytut wspiera idee partnerstw jako tych, które przyczyniają się do rozwoju demokracji, procesu łączenia ludzi oraz stabilności w sytuacjach pokonfliktowych.

 

W szerszym obiektywie zasadności działalności komórek organizacyjnych do jakich zalicza się również Instytut Partnerstw Międzynarodowych, zespół nie wyklucza inicjatyw oraz promocji innych partnerstw ponadnarodowych, rozwijających współpracę między różnymi krajami.

 
 

Cele

 

Wejście oraz rozpoznanie rynków obu Partnerstw:

 
  • nawiązanie kontaktów przede wszystkim z uczelniami wyższymi działającymi na terenie obu regionów, jak zarówno z instytucjami zajmującymi się tematem edukacji, aby móc realizować wspólne projekty/programy oraz współpracę międzynarodową

  • poszerzanie sieci – promowanie własnej uczelni (lobby)

  • organizacja comiesięcznych spotkań tematycznych z zaproszonymi gośćmi /seminaria, odczyty, konferencje, itp./

 
  •  wydawanie newslettera: zamieszczanie najważniejszych informacji bieżących, dotyczących krajów objętych Partnerstwami, a przede wszystkim zmian zachodzących w obszarze edukacji, jak zarówno informacji o raportach/publikacjach tematycznych, badaniach/sondażach prowadzonych przez Instytut.